Các bài đã nộp của khoabang2711
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
170499 12/02/2022 09:45:02 khoabang2711 BRIDGE - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
170498 12/02/2022 09:44:03 khoabang2711 BRIDGE - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 948 KB
170494 12/02/2022 08:38:52 khoabang2711 BRIDGE - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 956 KB
170037 08/01/2022 16:56:01 khoabang2711 LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++ Accepted 765 ms 18180 KB
170034 08/01/2022 16:54:00 khoabang2711 LCA1 - Cha chung gần nhất (version 2) GNU C++ Accepted 1000 ms 16128 KB
168171 26/05/2021 20:36:17 khoabang2711 LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++ Memory limit exceed on test 2 546 ms 137360 KB
168170 26/05/2021 20:33:58 khoabang2711 LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
168169 26/05/2021 20:33:27 khoabang2711 LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168168 25/05/2021 21:30:25 khoabang2711 mazemaze - Mê cung GNU C++ Memory limit exceed on test 1 203 ms 158856 KB
168167 25/05/2021 21:26:26 khoabang2711 mazemaze - Mê cung GNU C++ Memory limit exceed on test 1 218 ms 162908 KB
168166 25/05/2021 21:24:46 khoabang2711 mazemaze - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168165 25/05/2021 21:24:21 khoabang2711 mazemaze - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168164 25/05/2021 21:22:32 khoabang2711 mazemaze - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168163 25/05/2021 21:20:48 khoabang2711 mazemaze - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168162 25/05/2021 20:40:21 khoabang2711 horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 140 ms 2572 KB
168161 25/05/2021 20:03:11 khoabang2711 horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 109 ms 2576 KB
168134 22/05/2021 16:10:41 khoabang2711 horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 109 ms 2572 KB
168128 22/05/2021 10:15:28 khoabang2711 horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 93 ms 2532 KB
168124 22/05/2021 09:41:11 khoabang2711 horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2536 KB
168123 22/05/2021 09:38:57 khoabang2711 horse - Mã đi tuần GNU C++ Time limit exceed on test 1 1062 ms 6780 KB
168122 22/05/2021 09:38:36 khoabang2711 horse - Mã đi tuần GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168121 22/05/2021 09:38:03 khoabang2711 horse - Mã đi tuần GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168120 22/05/2021 09:36:50 khoabang2711 horse - Mã đi tuần GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168057 03/05/2021 15:10:18 khoabang2711 ISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168056 03/05/2021 14:42:23 khoabang2711 ISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 2848 KB
168055 03/05/2021 14:36:27 khoabang2711 ISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 2844 KB
168054 03/05/2021 14:35:20 khoabang2711 ISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168050 01/05/2021 23:37:00 khoabang2711 LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++ Runtime error on test 2 250 ms 12884 KB
168049 01/05/2021 23:27:36 khoabang2711 LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1116 KB
168048 01/05/2021 23:27:03 khoabang2711 LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168042 01/05/2021 15:08:53 khoabang2711 LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1116 KB
168041 01/05/2021 14:10:57 khoabang2711 LNACS - Dãy con không liền kề dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1116 KB
168040 30/04/2021 21:22:07 khoabang2711 HOPMAT - Họp mặt GNU C++ Accepted 31 ms 2604 KB
168039 30/04/2021 21:20:22 khoabang2711 HOPMAT - Họp mặt GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2608 KB
168038 30/04/2021 21:19:52 khoabang2711 HOPMAT - Họp mặt GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
168037 30/04/2021 21:18:41 khoabang2711 HOPMAT - Họp mặt GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
168036 30/04/2021 21:18:13 khoabang2711 HOPMAT - Họp mặt GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
168034 29/04/2021 21:16:09 khoabang2711 HOPMAT - Họp mặt GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2608 KB
168033 29/04/2021 21:07:30 khoabang2711 HOPMAT - Họp mặt GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2608 KB
168032 29/04/2021 20:53:03 khoabang2711 COW - Con bò hư hỏng GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
168031 29/04/2021 20:51:23 khoabang2711 COW - Con bò hư hỏng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 904 KB
168030 29/04/2021 20:48:43 khoabang2711 COW - Con bò hư hỏng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168019 22/04/2021 21:10:07 khoabang2711 COW - Con bò hư hỏng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 932 KB
168018 22/04/2021 13:01:28 khoabang2711 BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
168010 15/04/2021 23:05:13 khoabang2711 TIVI - Ti vi GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
168008 15/04/2021 20:34:43 khoabang2711 BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 1048 KB
167997 15/04/2021 14:32:10 khoabang2711 BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1064 KB
167996 15/04/2021 14:29:03 khoabang2711 BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1020 KB
167982 12/04/2021 15:10:11 khoabang2711 BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++ Runtime error on test 1 31 ms 14420 KB
167972 12/04/2021 14:43:01 khoabang2711 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
167971 12/04/2021 14:42:18 khoabang2711 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
167970 12/04/2021 14:41:42 khoabang2711 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2492 KB
167969 12/04/2021 14:41:03 khoabang2711 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2504 KB
167968 12/04/2021 14:40:18 khoabang2711 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1060 KB
167966 12/04/2021 14:35:17 khoabang2711 MAZE - Mê cung GNU C++ Accepted 31 ms 10376 KB
167955 12/04/2021 09:25:37 khoabang2711 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2492 KB
167954 11/04/2021 23:13:17 khoabang2711 MAXSEQ - Dãy con không giảm dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 61732 KB
167953 11/04/2021 23:10:19 khoabang2711 MAXSEQ - Dãy con không giảm dài nhất GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 6340 KB
167952 11/04/2021 22:58:36 khoabang2711 DOMINO - DOMINO GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 2492 KB
167951 11/04/2021 22:55:24 khoabang2711 DOMINO - DOMINO GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 2488 KB
167950 11/04/2021 22:52:47 khoabang2711 DOMINO - DOMINO GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
167949 11/04/2021 22:46:44 khoabang2711 DOMINO - DOMINO GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
167948 11/04/2021 22:45:58 khoabang2711 DOMINO - DOMINO GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1048 KB
167947 11/04/2021 22:31:20 khoabang2711 DOMINO - DOMINO GNU C++ Time limit exceed on test 1 1109 ms 2500 KB
167946 11/04/2021 22:27:21 khoabang2711 DOMINO - DOMINO GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 2492 KB
167945 11/04/2021 22:18:08 khoabang2711 DOMINO - DOMINO GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
167944 11/04/2021 18:52:17 khoabang2711 EDITDIST - Biến đổi xâu ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 2876 KB
167943 10/04/2021 16:47:50 khoabang2711 EDITDIST - Biến đổi xâu ký tự GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2504 KB
167936 09/04/2021 11:43:50 khoabang2711 EDITDIST - Biến đổi xâu ký tự GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
167929 07/04/2021 23:35:46 khoabang2711 EDITDIST - Biến đổi xâu ký tự GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
167928 07/04/2021 23:32:20 khoabang2711 EDITDIST - Biến đổi xâu ký tự GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
167925 06/04/2021 20:12:39 khoabang2711 LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
167924 06/04/2021 20:09:16 khoabang2711 LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1072 KB
167891 03/04/2021 09:15:18 khoabang2711 MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 421 ms 1896 KB
167856 31/03/2021 14:52:20 khoabang2711 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Accepted 46 ms 2492 KB
167851 31/03/2021 14:14:13 khoabang2711 BANK - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 171 ms 54676 KB
167850 31/03/2021 14:13:46 khoabang2711 BANK - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1008 KB
167849 31/03/2021 14:12:23 khoabang2711 BANK - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 388 KB
167846 31/03/2021 12:51:24 khoabang2711 KSEQ - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 1092 KB
167845 31/03/2021 12:49:01 khoabang2711 KSEQ - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 880 KB
167844 31/03/2021 12:29:22 khoabang2711 LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1092 KB
167843 30/03/2021 20:40:58 khoabang2711 BANK - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 852 KB
167842 30/03/2021 20:37:54 khoabang2711 BANK - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 848 KB
167826 29/03/2021 19:45:30 khoabang2711 LNACS - Dãy con không liền kề dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1072 KB
167814 27/03/2021 21:06:47 khoabang2711 KSEQ - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1060 KB
167804 24/03/2021 23:20:04 khoabang2711 BANK - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 856 KB
167803 24/03/2021 22:39:31 khoabang2711 MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 406 ms 1836 KB
167802 24/03/2021 22:30:31 khoabang2711 MAXSEQ - Dãy con không giảm dài nhất GNU C++ Runtime error on test 2 15 ms 3988 KB
167733 20/03/2021 10:33:12 khoabang2711 EXPRESS - Khôi phục biểu thức GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1112 KB
167727 20/03/2021 10:11:14 khoabang2711 CUTTING - Cắt gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1860 KB
167725 20/03/2021 10:09:36 khoabang2711 CUTTING - Cắt gỗ GNU C++ Time limit exceed on test 5 1093 ms 8404 KB
167694 20/03/2021 09:35:02 khoabang2711 MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 1888 KB
167693 20/03/2021 09:34:14 khoabang2711 MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 904 KB
167688 20/03/2021 09:24:27 khoabang2711 MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1116 KB
167676 09/03/2021 16:27:10 khoabang2711 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1084 KB
167597 08/03/2021 16:24:25 khoabang2711 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 406 ms 1872 KB
167587 08/03/2021 16:21:52 khoabang2711 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 6 1546 ms 9464 KB
167550 08/03/2021 16:00:18 khoabang2711 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 6 1546 ms 9372 KB
167535 08/03/2021 15:50:03 khoabang2711 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167532 08/03/2021 15:48:51 khoabang2711 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
Trang  [1] 2 3
Back to Top