Các bài đã nộp của khoapaymau
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
174273 27/10/2022 15:15:03 khoapaymau KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174272 27/10/2022 15:11:03 khoapaymau KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1108 KB
174271 27/10/2022 15:10:07 khoapaymau KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1108 KB
174270 27/10/2022 15:09:34 khoapaymau KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1108 KB
174269 27/10/2022 15:06:37 khoapaymau KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1108 KB
174268 27/10/2022 15:05:29 khoapaymau KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1108 KB
174265 27/10/2022 14:58:24 khoapaymau KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
174155 20/10/2022 20:14:20 khoapaymau DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174154 20/10/2022 20:08:04 khoapaymau DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174153 20/10/2022 19:11:14 khoapaymau DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174149 20/10/2022 18:55:13 khoapaymau DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174148 20/10/2022 18:44:11 khoapaymau DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174130 20/10/2022 15:53:22 khoapaymau DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
174129 20/10/2022 15:52:27 khoapaymau DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
174128 20/10/2022 15:51:08 khoapaymau DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174127 20/10/2022 15:49:49 khoapaymau DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
174126 20/10/2022 15:49:10 khoapaymau DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
174125 20/10/2022 15:47:51 khoapaymau DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
174124 20/10/2022 15:44:34 khoapaymau DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
174123 20/10/2022 15:43:48 khoapaymau DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174054 18/10/2022 16:19:15 khoapaymau SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
174045 18/10/2022 15:57:56 khoapaymau 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
174040 18/10/2022 15:30:31 khoapaymau CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
174039 18/10/2022 15:28:18 khoapaymau CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 992 KB
174038 18/10/2022 15:27:54 khoapaymau CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174037 18/10/2022 15:26:08 khoapaymau CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1028 KB
174035 18/10/2022 15:20:01 khoapaymau trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
174033 18/10/2022 15:11:00 khoapaymau TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
Back to Top