Các bài đã nộp của kwaibdk
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
174015 18/10/2022 13:39:02 kwaibdk HHCN - Hình hộp chữ nhật Python 3 Accepted 125 ms 8156 KB
174014 18/10/2022 13:33:17 kwaibdk TAMGIAC - Kiểm tra tam giác Python 3 Accepted 109 ms 8052 KB
174010 18/10/2022 13:21:57 kwaibdk TAMGIAC - Kiểm tra tam giác Python 3 Wrong answer on test 5 125 ms 8160 KB
174008 18/10/2022 13:08:23 kwaibdk NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố Python 3 Accepted 93 ms 8104 KB
173785 07/10/2022 18:31:02 kwaibdk trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1580 KB
173784 07/10/2022 18:30:29 kwaibdk trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
173783 07/10/2022 18:27:11 kwaibdk HHCN - Hình hộp chữ nhật Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1580 KB
173782 07/10/2022 18:20:57 kwaibdk CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 109 ms 1572 KB
173781 07/10/2022 17:53:27 kwaibdk trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1576 KB
173780 07/10/2022 17:51:39 kwaibdk HHCN - Hình hộp chữ nhật Python 3 Runtime error on test 1 125 ms 1580 KB
173779 07/10/2022 17:47:02 kwaibdk HHCN - Hình hộp chữ nhật Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
173760 01/10/2022 06:42:23 kwaibdk trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 78 ms 1580 KB
173755 30/09/2022 14:20:47 kwaibdk trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 78 ms 1576 KB
173754 30/09/2022 14:19:05 kwaibdk trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1576 KB
173753 30/09/2022 14:11:25 kwaibdk CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1580 KB
173752 30/09/2022 10:29:32 kwaibdk trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1580 KB
173751 30/09/2022 10:15:39 kwaibdk trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 8236 KB
173750 30/09/2022 09:55:27 kwaibdk trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 8256 KB
173749 30/09/2022 09:24:34 kwaibdk SONGUYEN - Số nguyên Python 3 Accepted 93 ms 1580 KB
173748 30/09/2022 09:17:05 kwaibdk SONGUYEN - Số nguyên Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1576 KB
173747 30/09/2022 09:14:17 kwaibdk SONGUYEN - Số nguyên Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1580 KB
173746 29/09/2022 22:14:04 kwaibdk CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1580 KB
173745 29/09/2022 22:06:46 kwaibdk CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1580 KB
173744 29/09/2022 21:41:46 kwaibdk CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 8260 KB
173743 29/09/2022 20:53:01 kwaibdk TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 93 ms 1580 KB
Back to Top