Các bài đã nộp của NullTihen
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
171246 04/03/2022 18:05:18 NullTihen COVUA - Cờ vua GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
171245 04/03/2022 18:03:42 NullTihen COVUA - Cờ vua GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
171241 03/03/2022 15:31:35 NullTihen HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171240 03/03/2022 15:28:56 NullTihen HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1148 KB
171237 03/03/2022 15:25:04 NullTihen HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
171234 03/03/2022 15:17:08 NullTihen HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
171228 03/03/2022 14:56:16 NullTihen TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171227 03/03/2022 14:52:26 NullTihen TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 864 KB
171226 03/03/2022 14:51:11 NullTihen TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1132 KB
171225 03/03/2022 14:50:55 NullTihen TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
171223 03/03/2022 14:45:55 NullTihen TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
171220 03/03/2022 14:30:16 NullTihen TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
171219 03/03/2022 14:23:23 NullTihen TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
171195 01/03/2022 15:43:26 NullTihen HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
171191 01/03/2022 15:30:49 NullTihen HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1148 KB
171190 01/03/2022 15:12:30 NullTihen HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1132 KB
171189 01/03/2022 15:05:24 NullTihen HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
171126 26/02/2022 13:39:45 NullTihen HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
171125 26/02/2022 13:37:09 NullTihen HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1132 KB
171124 26/02/2022 13:13:58 NullTihen KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171104 24/02/2022 16:18:29 NullTihen DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
171093 24/02/2022 15:26:57 NullTihen DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
171091 24/02/2022 15:09:17 NullTihen DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170811 20/02/2022 14:36:15 NullTihen TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
170810 20/02/2022 12:50:42 NullTihen HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
170809 20/02/2022 12:48:26 NullTihen HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170807 20/02/2022 12:40:38 NullTihen HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170806 20/02/2022 12:40:07 NullTihen HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 924 KB
170805 20/02/2022 12:02:07 NullTihen HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170803 20/02/2022 09:59:59 NullTihen 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170802 20/02/2022 09:35:55 NullTihen SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170801 20/02/2022 08:29:55 NullTihen trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
170800 20/02/2022 08:28:40 NullTihen trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170786 19/02/2022 19:29:45 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170785 19/02/2022 19:25:51 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170784 19/02/2022 19:24:13 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170782 19/02/2022 19:20:39 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 516 KB
170781 19/02/2022 19:16:07 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170780 19/02/2022 19:09:39 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170778 19/02/2022 07:41:48 NullTihen TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
170765 18/02/2022 19:08:36 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170764 18/02/2022 19:06:29 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170763 18/02/2022 18:46:06 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170762 18/02/2022 18:41:43 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170761 18/02/2022 18:41:23 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170760 18/02/2022 18:39:50 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170759 18/02/2022 18:36:53 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170758 18/02/2022 18:32:54 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
170757 18/02/2022 18:28:20 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1100 KB
170756 18/02/2022 18:18:37 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170755 18/02/2022 18:11:50 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
170754 18/02/2022 18:11:07 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170753 18/02/2022 18:08:19 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
170752 18/02/2022 18:06:57 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170751 18/02/2022 18:05:26 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170750 18/02/2022 18:04:32 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170749 18/02/2022 18:03:46 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170748 18/02/2022 17:57:52 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170747 18/02/2022 17:54:58 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
170746 18/02/2022 17:53:47 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 856 KB
170745 18/02/2022 17:48:29 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170744 18/02/2022 17:37:01 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170743 18/02/2022 17:31:59 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
170741 18/02/2022 15:25:20 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
170740 18/02/2022 15:08:26 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1124 KB
170739 18/02/2022 15:04:06 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170738 18/02/2022 14:59:32 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
170737 18/02/2022 14:56:41 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170718 17/02/2022 13:41:07 NullTihen TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
170651 15/02/2022 15:30:53 NullTihen TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170649 15/02/2022 15:25:29 NullTihen TONG - Tổng A + B GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
Trang  1 2 3 4 [5]
Back to Top