Các bài đã nộp của NullTihen
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
173360 25/07/2022 17:24:45 NullTihen SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
173357 24/07/2022 23:28:01 NullTihen ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
173336 24/07/2022 00:38:21 NullTihen strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 3953 ms 1920 KB
173335 24/07/2022 00:33:19 NullTihen chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 515 ms 1932 KB
173334 24/07/2022 00:31:57 NullTihen hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 156 ms 1932 KB
173333 24/07/2022 00:29:45 NullTihen tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 78 ms 1932 KB
173332 24/07/2022 00:28:28 NullTihen tohop - Tổ hợp GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
173327 23/07/2022 15:37:33 NullTihen horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 78 ms 1896 KB
173326 23/07/2022 15:35:53 NullTihen horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 78 ms 1936 KB
173325 23/07/2022 15:26:53 NullTihen horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 62 ms 1896 KB
173324 23/07/2022 15:22:39 NullTihen horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 62 ms 1896 KB
173289 22/07/2022 19:04:32 NullTihen hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 156 ms 1936 KB
173288 22/07/2022 18:15:35 NullTihen chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 484 ms 1932 KB
173287 22/07/2022 15:17:28 NullTihen tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 78 ms 1932 KB
173285 22/07/2022 11:23:44 NullTihen hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 171 ms 1932 KB
173284 22/07/2022 11:22:41 NullTihen hoanvi - Hoán vị GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
173281 21/07/2022 12:10:32 NullTihen strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4078 ms 1920 KB
173224 15/07/2022 20:12:33 NullTihen REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
173222 15/07/2022 18:23:16 NullTihen NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173216 14/07/2022 14:28:01 NullTihen WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
173215 14/07/2022 14:14:40 NullTihen WORDS - Đếm từ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
173214 10/07/2022 19:13:46 NullTihen NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1132 KB
173213 10/07/2022 19:08:29 NullTihen NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
173212 10/07/2022 19:05:20 NullTihen NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 920 KB
173211 10/07/2022 18:45:08 NullTihen ROBOT - ROBOT GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1096 KB
173210 10/07/2022 15:08:58 NullTihen CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173209 10/07/2022 12:45:32 NullTihen NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173208 10/07/2022 12:44:01 NullTihen NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
173207 10/07/2022 12:38:47 NullTihen NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1104 KB
173206 09/07/2022 22:00:36 NullTihen BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
173205 09/07/2022 21:33:43 NullTihen WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173204 09/07/2022 21:32:17 NullTihen WORDS - Đếm từ GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 924 KB
173203 09/07/2022 21:29:44 NullTihen WORDS - Đếm từ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 868 KB
173202 09/07/2022 21:29:24 NullTihen WORDS - Đếm từ GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
173201 09/07/2022 21:29:07 NullTihen WORDS - Đếm từ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
173200 28/06/2022 13:08:28 NullTihen WORDS - Đếm từ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1096 KB
173199 28/06/2022 11:05:07 NullTihen WORDS - Đếm từ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
173198 28/06/2022 10:54:45 NullTihen WORDS - Đếm từ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
173197 27/06/2022 18:56:18 NullTihen ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2600 KB
173196 27/06/2022 09:25:22 NullTihen DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173195 27/06/2022 09:02:00 NullTihen BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
173194 27/06/2022 08:23:48 NullTihen FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1104 KB
173193 26/06/2022 23:10:29 NullTihen FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1132 KB
173192 26/06/2022 22:45:44 NullTihen FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 956 KB
173191 26/06/2022 22:42:42 NullTihen FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 1132 KB
173190 26/06/2022 22:01:57 NullTihen XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173189 26/06/2022 21:15:34 NullTihen XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
173188 26/06/2022 21:09:22 NullTihen SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173187 26/06/2022 18:10:39 NullTihen SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
173186 26/06/2022 15:17:11 NullTihen SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
173185 24/06/2022 14:11:36 NullTihen BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
173184 23/06/2022 14:57:13 NullTihen MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
173183 23/06/2022 14:20:14 NullTihen MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2596 KB
173181 23/06/2022 13:27:52 NullTihen MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
173180 21/06/2022 16:07:56 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2640 KB
173179 21/06/2022 16:05:27 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 2640 KB
173173 21/06/2022 15:12:22 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
173172 21/06/2022 15:05:01 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 2568 KB
173171 21/06/2022 15:03:13 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 2568 KB
173170 16/06/2022 09:47:23 NullTihen MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
173169 16/06/2022 09:44:34 NullTihen MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
173168 16/06/2022 09:43:52 NullTihen MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2608 KB
173164 16/06/2022 08:44:00 NullTihen MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 31 ms 2592 KB
173161 16/06/2022 08:15:21 NullTihen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
173155 09/06/2022 19:42:55 NullTihen HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
173152 09/06/2022 09:46:16 NullTihen SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
173151 08/06/2022 16:35:16 NullTihen ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
173150 08/06/2022 16:23:24 NullTihen ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1080 KB
173149 08/06/2022 10:31:46 NullTihen MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173148 08/06/2022 10:30:20 NullTihen MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 16 15 ms 1132 KB
173147 08/06/2022 09:19:45 NullTihen POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
173146 08/06/2022 09:18:09 NullTihen POS - Vị trí GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 920 KB
173145 06/06/2022 18:58:03 NullTihen ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 31 ms 2664 KB
172219 05/06/2022 12:22:50 NullTihen TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
172218 05/06/2022 12:21:10 NullTihen TBC - Trung bình cộng GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 1060 KB
172217 05/06/2022 12:14:00 NullTihen TBC - Trung bình cộng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 948 KB
172197 30/05/2022 17:41:29 NullTihen TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 988 KB
172137 10/05/2022 18:56:29 NullTihen VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
172136 10/05/2022 14:08:36 NullTihen PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
172135 10/05/2022 14:03:32 NullTihen PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1008 KB
172134 10/05/2022 13:43:08 NullTihen PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
172133 10/05/2022 13:39:11 NullTihen PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
172132 10/05/2022 13:30:49 NullTihen PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2772 KB
172131 10/05/2022 12:42:13 NullTihen RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1684 KB
172130 09/05/2022 14:27:19 NullTihen NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
172129 08/05/2022 19:25:50 NullTihen SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
172128 08/05/2022 19:18:43 NullTihen SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1088 KB
172126 06/05/2022 12:57:49 NullTihen SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
172125 06/05/2022 12:56:20 NullTihen SONGUON - Số nguồn GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1012 KB
172124 06/05/2022 09:33:28 NullTihen TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 250 ms 2572 KB
172123 06/05/2022 09:30:52 NullTihen TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
172121 04/05/2022 14:21:14 NullTihen PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
172120 04/05/2022 14:15:33 NullTihen PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 2596 KB
172119 04/05/2022 14:11:15 NullTihen PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 2608 KB
172118 04/05/2022 14:09:56 NullTihen PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1120 KB
172117 03/05/2022 17:46:42 NullTihen PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 343 ms 2568 KB
172116 03/05/2022 17:45:35 NullTihen PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
172111 03/05/2022 16:06:06 NullTihen GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
172101 03/05/2022 15:07:55 NullTihen BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
172097 02/05/2022 19:54:00 NullTihen SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
Trang  1 2 [3] 4 5
Back to Top