Các bài đã nộp của NullTihen
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
179554 16/11/2023 16:48:25 NullTihen TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
179553 16/11/2023 16:33:13 NullTihen TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
179550 16/11/2023 15:40:11 NullTihen SOLVE - Giải phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1092 KB
176942 31/08/2023 18:40:41 NullTihen KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 2932 KB
176941 31/08/2023 18:34:45 NullTihen KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1076 KB
176939 31/08/2023 18:32:15 NullTihen KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1076 KB
176367 05/07/2023 09:02:37 NullTihen BANK - Gửi tiền ngân hàng GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1132 KB
176366 04/07/2023 19:37:22 NullTihen BANK - Gửi tiền ngân hàng GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
176164 18/06/2023 18:59:31 NullTihen TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
176163 18/06/2023 18:58:14 NullTihen TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1064 KB
176088 12/06/2023 19:09:03 NullTihen PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
176052 06/06/2023 02:33:42 NullTihen COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 2562 ms 10356 KB
176051 06/06/2023 02:27:42 NullTihen COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 4 125 ms 6640 KB
176042 05/06/2023 14:20:26 NullTihen COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 4 3078 ms 2604 KB
176036 05/06/2023 01:34:16 NullTihen JOINNUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
175978 13/05/2023 03:51:37 NullTihen FLOWERS - Tặng hoa kiểu Úc GNU C++11 Wrong answer on test 2 62 ms 26024 KB
175977 12/05/2023 23:30:30 NullTihen mazemaze - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
175976 12/05/2023 23:29:56 NullTihen MAZE - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
175975 12/05/2023 23:29:24 NullTihen mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
175965 11/05/2023 23:15:10 NullTihen dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2708 KB
175964 11/05/2023 22:04:55 NullTihen PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
175963 11/05/2023 22:03:51 NullTihen PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175947 10/05/2023 21:31:35 NullTihen mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1060 KB
175946 10/05/2023 21:26:49 NullTihen mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1048 KB
175945 10/05/2023 21:21:30 NullTihen mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Unknown error on test 1, please resubmit 0 ms 2848 KB
175944 10/05/2023 19:27:30 NullTihen mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1048 KB
175943 10/05/2023 19:24:26 NullTihen mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2260 KB
175942 10/05/2023 19:24:04 NullTihen mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175941 10/05/2023 16:51:26 NullTihen mazemaze - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
175940 10/05/2023 16:47:43 NullTihen mazemaze - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
175939 10/05/2023 16:41:29 NullTihen mazemaze - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
175938 10/05/2023 16:40:38 NullTihen mazemaze - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1060 KB
175937 09/05/2023 23:43:36 NullTihen MAXCYCLE - Đường đua dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 8228 KB
175936 09/05/2023 23:42:03 NullTihen MAXCYCLE - Đường đua dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 5 31 ms 1140 KB
175932 09/05/2023 20:28:23 NullTihen MAXCYCLE - Đường đua dài nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1031 ms 15388 KB
175931 09/05/2023 12:15:27 NullTihen MAXCYCLE - Đường đua dài nhất GNU C++11 Runtime error on test 2 31 ms 14592 KB
175930 09/05/2023 11:59:24 NullTihen MAXCYCLE - Đường đua dài nhất GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 546 ms 146468 KB
175929 09/05/2023 03:16:32 NullTihen MESSAGE - Truyền tin GNU C++11 Wrong answer on test 1 46 ms 9436 KB
175928 09/05/2023 03:15:47 NullTihen MESSAGE - Truyền tin GNU C++11 Wrong answer on test 1 46 ms 15060 KB
175927 09/05/2023 01:49:01 NullTihen FLOWERS - Tặng hoa kiểu Úc GNU C++11 Wrong answer on test 3 46 ms 6548 KB
175926 09/05/2023 01:46:08 NullTihen FLOWERS - Tặng hoa kiểu Úc GNU C++11 Wrong answer on test 3 46 ms 7676 KB
175925 09/05/2023 00:48:00 NullTihen FLOWERS - Tặng hoa kiểu Úc GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1128 KB
175924 09/05/2023 00:24:30 NullTihen FLOWERS - Tặng hoa kiểu Úc GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 14600 KB
175923 08/05/2023 23:34:37 NullTihen HOPMAT - Họp mặt GNU C++11 Accepted 93 ms 13352 KB
175922 08/05/2023 22:42:24 NullTihen FLOWERS - Tặng hoa kiểu Úc GNU C++11 Wrong answer on test 3 31 ms 7744 KB
175921 08/05/2023 22:41:01 NullTihen FLOWERS - Tặng hoa kiểu Úc GNU C++11 Wrong answer on test 3 31 ms 14328 KB
175918 07/05/2023 22:34:55 NullTihen CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++11 Accepted 15 ms 2640 KB
175894 03/05/2023 11:05:35 NullTihen OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1128 KB
175893 03/05/2023 11:04:21 NullTihen OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1128 KB
175596 30/03/2023 15:39:50 NullTihen NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
175595 30/03/2023 15:26:53 NullTihen NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
175594 30/03/2023 15:06:52 NullTihen NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Memory limit exceed on test 16 203 ms 214204 KB
175588 25/03/2023 13:22:09 NullTihen ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
175587 25/03/2023 13:21:03 NullTihen ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2596 KB
175586 25/03/2023 13:17:42 NullTihen REPL - Thay xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
175585 25/03/2023 12:58:47 NullTihen CHAR - Đếm chữ cái GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
175584 25/03/2023 12:55:58 NullTihen NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
175583 25/03/2023 12:46:05 NullTihen BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
175582 25/03/2023 12:42:41 NullTihen BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
175581 25/03/2023 12:38:06 NullTihen DELX - Xóa ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
175580 25/03/2023 12:37:29 NullTihen DELX - Xóa ký tự GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
175578 25/03/2023 12:36:16 NullTihen DELX - Xóa ký tự GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1108 KB
175577 25/03/2023 12:34:09 NullTihen WORDS - Đếm từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
175576 25/03/2023 12:31:40 NullTihen FINDX - Tìm vị trí GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
175575 25/03/2023 11:57:19 NullTihen XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
175574 25/03/2023 11:55:52 NullTihen SPACE - Ký tự trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
175559 24/03/2023 19:33:52 NullTihen WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
175507 16/03/2023 08:49:03 NullTihen strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 4187 ms 1868 KB
175506 16/03/2023 08:48:26 NullTihen strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 4156 ms 1868 KB
175505 16/03/2023 08:30:36 NullTihen tohop - Tổ hợp GNU C++11 Accepted 78 ms 2548 KB
175504 16/03/2023 08:29:52 NullTihen tohop - Tổ hợp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175503 15/03/2023 22:49:53 NullTihen hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 156 ms 2540 KB
175502 13/03/2023 16:26:05 NullTihen FINDX - Tìm vị trí GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
175501 13/03/2023 16:25:35 NullTihen FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175500 12/03/2023 17:55:04 NullTihen COW - Con bò hư hỏng GNU C++11 Accepted 31 ms 2640 KB
175499 12/03/2023 17:47:22 NullTihen COW - Con bò hư hỏng GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1080 KB
175498 12/03/2023 17:45:49 NullTihen COW - Con bò hư hỏng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175482 05/03/2023 19:47:16 NullTihen WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
175418 19/02/2023 20:55:12 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
175417 19/02/2023 20:53:35 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1024 KB
175416 19/02/2023 20:44:30 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2472 KB
175415 19/02/2023 20:43:00 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2472 KB
175414 19/02/2023 20:39:00 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 4 31 ms 2472 KB
175413 18/02/2023 11:51:27 NullTihen COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 4 3062 ms 2524 KB
175412 18/02/2023 11:44:46 NullTihen COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 4 3062 ms 2516 KB
175376 12/02/2023 16:41:17 NullTihen SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
175246 30/01/2023 12:13:15 NullTihen TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
175245 30/01/2023 11:29:24 NullTihen TBC - Trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
175244 30/01/2023 11:28:19 NullTihen TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
175243 30/01/2023 11:24:11 NullTihen TBC - Trung bình cộng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175216 24/01/2023 20:19:50 NullTihen FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1080 KB
175215 24/01/2023 20:18:17 NullTihen FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1080 KB
175214 24/01/2023 12:09:33 NullTihen FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
175213 24/01/2023 11:48:48 NullTihen FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 816 KB
175212 24/01/2023 11:46:29 NullTihen FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175205 23/01/2023 20:40:06 NullTihen multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2544 KB
175203 23/01/2023 15:46:50 NullTihen DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Accepted 109 ms 2592 KB
175199 22/01/2023 15:32:28 NullTihen SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
175198 22/01/2023 15:31:33 NullTihen SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1080 KB
175172 18/01/2023 20:10:39 NullTihen ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2660 KB
Trang  [1] 2 3 4 5
Back to Top