Các bài đã nộp của NullTihen
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
174340 03/11/2022 15:24:00 NullTihen TONG - Tổng A + B GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1108 KB
174339 03/11/2022 07:31:23 NullTihen TONG - Tổng A + B Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1576 KB
174338 03/11/2022 07:30:49 NullTihen TONG - Tổng A + B Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 1576 KB
174337 03/11/2022 07:30:01 NullTihen TONG - Tổng A + B Python 2 Runtime error on test 1 109 ms 8052 KB
174336 03/11/2022 07:28:52 NullTihen TONG - Tổng A + B Python 2 Runtime error on test 1 125 ms 8192 KB
174335 03/11/2022 07:28:10 NullTihen TONG - Tổng A + B Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 8184 KB
174332 30/10/2022 06:52:57 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
174331 30/10/2022 06:49:19 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
174330 30/10/2022 04:10:31 NullTihen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
174329 30/10/2022 04:10:02 NullTihen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
174328 30/10/2022 04:09:14 NullTihen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2540 KB
174327 30/10/2022 04:07:19 NullTihen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2544 KB
174326 30/10/2022 04:04:27 NullTihen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 2544 KB
174325 30/10/2022 03:58:32 NullTihen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2544 KB
174324 30/10/2022 03:57:46 NullTihen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
174323 30/10/2022 03:54:43 NullTihen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2544 KB
174322 30/10/2022 03:53:58 NullTihen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 2568 KB
174321 30/10/2022 03:24:27 NullTihen CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
174320 30/10/2022 02:57:42 NullTihen HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
174319 30/10/2022 02:52:09 NullTihen ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174318 30/10/2022 02:43:34 NullTihen MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174317 30/10/2022 02:42:46 NullTihen MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1100 KB
174316 30/10/2022 02:41:01 NullTihen POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
174315 30/10/2022 02:38:02 NullTihen POS - Vị trí GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1076 KB
174314 30/10/2022 02:31:42 NullTihen ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
174313 30/10/2022 02:28:46 NullTihen ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2572 KB
174084 19/10/2022 18:46:08 NullTihen OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 860 KB
174083 19/10/2022 18:43:55 NullTihen OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1040 KB
173991 17/10/2022 12:00:25 NullTihen MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173953 15/10/2022 19:18:09 NullTihen SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
173952 15/10/2022 19:01:21 NullTihen SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
173951 15/10/2022 18:57:24 NullTihen SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173950 15/10/2022 18:51:10 NullTihen SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173845 12/10/2022 20:49:30 NullTihen QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1668 KB
173844 12/10/2022 20:48:49 NullTihen QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1000 KB
173843 12/10/2022 20:47:29 NullTihen QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 2468 KB
173802 11/10/2022 14:56:32 NullTihen QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1112 KB
173801 11/10/2022 14:55:46 NullTihen QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1132 KB
173799 11/10/2022 14:54:14 NullTihen QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1060 KB
173797 11/10/2022 14:52:56 NullTihen QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 952 KB
173718 22/09/2022 14:50:53 NullTihen BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
173607 29/08/2022 11:01:35 NullTihen FOOTBALL - Bóng đá GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
173606 28/08/2022 14:41:08 NullTihen XOAYOC2 - Ma trận xoáy ốc 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
173604 28/08/2022 14:06:11 NullTihen XOAYOC2 - Ma trận xoáy ốc 2 GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2632 KB
173603 28/08/2022 14:03:51 NullTihen XOAYOC2 - Ma trận xoáy ốc 2 GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2600 KB
173602 27/08/2022 21:58:21 NullTihen XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Accepted 31 ms 2620 KB
173601 27/08/2022 21:35:16 NullTihen XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Accepted 15 ms 2644 KB
173600 27/08/2022 20:14:11 NullTihen XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 2612 KB
173599 27/08/2022 20:10:52 NullTihen XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
173598 27/08/2022 18:22:38 NullTihen YENNGUA - Phần tử yên ngựa GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
173593 27/08/2022 12:47:28 NullTihen COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
173585 26/08/2022 20:45:20 NullTihen OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 546 ms 3780 KB
173584 26/08/2022 19:12:51 NullTihen OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Time limit exceed on test 16 1109 ms 4488 KB
173583 26/08/2022 18:45:39 NullTihen OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Time limit exceed on test 16 1093 ms 4484 KB
173577 25/08/2022 20:09:59 NullTihen MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173556 23/08/2022 12:59:45 NullTihen CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
173555 23/08/2022 12:58:34 NullTihen CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
173400 28/07/2022 11:28:06 NullTihen MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173399 28/07/2022 11:26:56 NullTihen MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
173398 28/07/2022 09:43:10 NullTihen CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 31 ms 1132 KB
173393 28/07/2022 08:18:46 NullTihen SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Accepted 343 ms 40988 KB
173392 28/07/2022 08:11:35 NullTihen SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 14 1093 ms 14328 KB
173388 26/07/2022 17:38:58 NullTihen SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 15 1093 ms 2624 KB
173385 26/07/2022 14:21:17 NullTihen ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
173379 26/07/2022 13:01:15 NullTihen TNUM - Số 3 ước GNU C++ Accepted 468 ms 2600 KB
173378 26/07/2022 12:16:21 NullTihen GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
173375 26/07/2022 11:55:01 NullTihen tn - Trực nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2648 KB
173374 26/07/2022 11:52:20 NullTihen tn - Trực nhật GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 948 KB
173364 25/07/2022 18:44:36 NullTihen HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 93 ms 2612 KB
173363 25/07/2022 18:40:02 NullTihen HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Runtime error on test 2 0 ms 2816 KB
173362 25/07/2022 18:36:36 NullTihen HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Runtime error on test 2 15 ms 2816 KB
173361 25/07/2022 17:42:19 NullTihen HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
173360 25/07/2022 17:24:45 NullTihen SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
173357 24/07/2022 23:28:01 NullTihen ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
173336 24/07/2022 00:38:21 NullTihen strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 3953 ms 1920 KB
173335 24/07/2022 00:33:19 NullTihen chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 515 ms 1932 KB
173334 24/07/2022 00:31:57 NullTihen hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 156 ms 1932 KB
173333 24/07/2022 00:29:45 NullTihen tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 78 ms 1932 KB
173332 24/07/2022 00:28:28 NullTihen tohop - Tổ hợp GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
173327 23/07/2022 15:37:33 NullTihen horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 78 ms 1896 KB
173326 23/07/2022 15:35:53 NullTihen horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 78 ms 1936 KB
173325 23/07/2022 15:26:53 NullTihen horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 62 ms 1896 KB
173324 23/07/2022 15:22:39 NullTihen horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 62 ms 1896 KB
173289 22/07/2022 19:04:32 NullTihen hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 156 ms 1936 KB
173288 22/07/2022 18:15:35 NullTihen chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 484 ms 1932 KB
173287 22/07/2022 15:17:28 NullTihen tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 78 ms 1932 KB
173285 22/07/2022 11:23:44 NullTihen hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 171 ms 1932 KB
173284 22/07/2022 11:22:41 NullTihen hoanvi - Hoán vị GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
173281 21/07/2022 12:10:32 NullTihen strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4078 ms 1920 KB
173224 15/07/2022 20:12:33 NullTihen REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
173222 15/07/2022 18:23:16 NullTihen NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173216 14/07/2022 14:28:01 NullTihen WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
173215 14/07/2022 14:14:40 NullTihen WORDS - Đếm từ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
173214 10/07/2022 19:13:46 NullTihen NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1132 KB
173213 10/07/2022 19:08:29 NullTihen NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
173212 10/07/2022 19:05:20 NullTihen NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 920 KB
173211 10/07/2022 18:45:08 NullTihen ROBOT - ROBOT GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1096 KB
173210 10/07/2022 15:08:58 NullTihen CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173209 10/07/2022 12:45:32 NullTihen NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173208 10/07/2022 12:44:01 NullTihen NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
Trang  [1] 2 3 4
Back to Top