Các bài đã nộp của kigdle
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
173347 24/07/2022 13:03:31 kigdle PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173320 23/07/2022 02:35:29 kigdle PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
173319 23/07/2022 02:32:55 kigdle PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
173318 23/07/2022 02:18:42 kigdle PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 281 ms 2568 KB
173316 23/07/2022 02:10:06 kigdle PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
173315 23/07/2022 02:08:59 kigdle PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1128 KB
173314 23/07/2022 01:56:51 kigdle GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
173313 23/07/2022 01:56:00 kigdle GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173309 23/07/2022 01:28:57 kigdle BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
173308 23/07/2022 01:25:43 kigdle SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
173307 23/07/2022 01:21:07 kigdle SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2044 KB
173305 23/07/2022 01:18:06 kigdle FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 0 ms 948 KB
173304 23/07/2022 00:57:29 kigdle TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
173303 23/07/2022 00:55:55 kigdle DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
173272 21/07/2022 00:53:20 kigdle COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
173270 21/07/2022 00:39:25 kigdle QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
173269 21/07/2022 00:38:05 kigdle QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
173267 21/07/2022 00:13:22 kigdle QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173266 21/07/2022 00:10:11 kigdle QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1124 KB
173264 20/07/2022 23:52:18 kigdle MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173263 20/07/2022 23:51:47 kigdle MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173262 20/07/2022 23:51:28 kigdle MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
173261 20/07/2022 23:48:10 kigdle SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173260 20/07/2022 23:46:10 kigdle HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173259 20/07/2022 23:37:54 kigdle HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 24 15 ms 1132 KB
173257 20/07/2022 23:33:27 kigdle HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 18 15 ms 1132 KB
173256 20/07/2022 23:14:40 kigdle VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173255 20/07/2022 23:06:48 kigdle COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173252 20/07/2022 02:23:01 kigdle 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173247 20/07/2022 01:47:44 kigdle HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
173246 20/07/2022 01:46:43 kigdle HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1132 KB
173245 20/07/2022 01:44:15 kigdle HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173244 20/07/2022 01:44:07 kigdle HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1132 KB
173243 20/07/2022 01:43:54 kigdle HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1124 KB
168086 19/05/2021 08:23:51 kigdle trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
168085 19/05/2021 08:08:59 kigdle TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
Back to Top