Các bài giải được của DUIGACHIENGION
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
175266 31/01/2023 14:32:54 DUIGACHIENGION TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
175263 31/01/2023 14:17:24 DUIGACHIENGION SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
175098 10/01/2023 14:29:30 DUIGACHIENGION VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175012 03/01/2023 15:41:01 DUIGACHIENGION SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 765 ms 2576 KB
175009 03/01/2023 15:09:10 DUIGACHIENGION SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175008 03/01/2023 14:03:21 DUIGACHIENGION SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
174890 13/12/2022 16:04:13 DUIGACHIENGION SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174877 13/12/2022 15:03:22 DUIGACHIENGION NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
174664 22/11/2022 15:28:14 DUIGACHIENGION QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
174633 17/11/2022 15:42:56 DUIGACHIENGION QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
174590 15/11/2022 15:58:46 DUIGACHIENGION TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174586 15/11/2022 15:50:53 DUIGACHIENGION MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174583 15/11/2022 15:42:45 DUIGACHIENGION OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
174578 15/11/2022 15:32:56 DUIGACHIENGION SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
174577 15/11/2022 15:25:37 DUIGACHIENGION KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
174120 20/10/2022 15:36:06 DUIGACHIENGION DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
174023 18/10/2022 14:23:36 DUIGACHIENGION CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
173898 13/10/2022 15:28:41 DUIGACHIENGION 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
173883 13/10/2022 14:51:34 DUIGACHIENGION trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
173813 11/10/2022 15:29:07 DUIGACHIENGION SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
173803 11/10/2022 14:57:52 DUIGACHIENGION TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
Back to Top