Các bài giải được của buidaongocmai
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
175373 12/02/2023 09:24:05 buidaongocmai KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
174954 19/12/2022 16:16:22 buidaongocmai PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
168883 16/10/2021 16:13:05 buidaongocmai HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
168877 16/10/2021 15:02:44 buidaongocmai ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
168875 16/10/2021 14:57:26 buidaongocmai ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
168874 16/10/2021 14:54:42 buidaongocmai ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
168857 13/10/2021 16:04:36 buidaongocmai SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
168840 10/10/2021 20:28:32 buidaongocmai UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168821 05/10/2021 15:41:32 buidaongocmai SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168816 05/10/2021 14:55:05 buidaongocmai SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168803 04/10/2021 15:50:23 buidaongocmai SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
168801 04/10/2021 15:35:35 buidaongocmai BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
168742 30/09/2021 16:43:37 buidaongocmai SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
168737 30/09/2021 16:12:23 buidaongocmai DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168732 30/09/2021 15:32:18 buidaongocmai NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
168703 29/09/2021 15:32:25 buidaongocmai GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168631 18/09/2021 14:37:54 buidaongocmai HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168541 08/09/2021 16:25:13 buidaongocmai SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
168538 08/09/2021 15:49:11 buidaongocmai 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168534 08/09/2021 15:19:44 buidaongocmai trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168514 07/09/2021 16:53:43 buidaongocmai TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
Back to Top