Các bài đã nộp của thuhuong
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
168295 26/07/2021 23:18:47 thuhuong QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168294 26/07/2021 23:16:59 thuhuong QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1116 KB
168293 26/07/2021 22:18:41 thuhuong QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1116 KB
168289 25/07/2021 22:55:32 thuhuong COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168273 18/07/2021 22:28:35 thuhuong HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168272 18/07/2021 22:26:24 thuhuong HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 37 15 ms 1116 KB
168271 18/07/2021 22:00:53 thuhuong HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 19 15 ms 1116 KB
168264 13/07/2021 21:30:29 thuhuong ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168263 12/07/2021 22:59:38 thuhuong SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
168262 12/07/2021 22:19:41 thuhuong OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 109 ms 4928 KB
168261 09/07/2021 22:45:00 thuhuong HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1116 KB
168260 09/07/2021 22:40:45 thuhuong HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1088 KB
168259 09/07/2021 22:38:39 thuhuong HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 4 31 ms 1116 KB
168258 09/07/2021 22:03:48 thuhuong HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1116 KB
168257 09/07/2021 21:42:35 thuhuong HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
168255 07/07/2021 21:47:28 thuhuong OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Time limit exceed on test 16 1093 ms 3236 KB
168254 07/07/2021 20:34:27 thuhuong OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Time limit exceed on test 16 1109 ms 3352 KB
168253 06/07/2021 22:10:55 thuhuong SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Accepted 390 ms 10184 KB
168252 06/07/2021 22:03:53 thuhuong SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2078 ms 17588 KB
168251 06/07/2021 21:50:52 thuhuong NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
168250 06/07/2021 21:40:58 thuhuong NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1116 KB
168249 06/07/2021 21:37:45 thuhuong NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1132 KB
168248 05/07/2021 22:51:33 thuhuong SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2078 ms 17576 KB
168241 24/06/2021 23:38:53 thuhuong MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
168240 24/06/2021 23:35:55 thuhuong MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1116 KB
168239 24/06/2021 23:22:43 thuhuong NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1116 KB
168238 24/06/2021 23:16:04 thuhuong NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
168237 24/06/2021 23:12:50 thuhuong NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1116 KB
168236 24/06/2021 23:08:18 thuhuong NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1108 KB
168235 24/06/2021 23:03:43 thuhuong RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168234 24/06/2021 23:00:09 thuhuong RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
168233 24/06/2021 22:53:03 thuhuong BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
168232 24/06/2021 21:34:33 thuhuong MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1088 KB
168231 23/06/2021 23:30:32 thuhuong MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1116 KB
168230 23/06/2021 23:26:30 thuhuong MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1116 KB
168229 23/06/2021 23:16:17 thuhuong UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168228 23/06/2021 21:34:13 thuhuong PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
168190 12/06/2021 23:56:02 thuhuong SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1928 KB
168189 12/06/2021 23:47:50 thuhuong SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168188 12/06/2021 23:24:58 thuhuong BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
168182 10/06/2021 23:33:35 thuhuong BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 2508 KB
168181 10/06/2021 23:28:21 thuhuong BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1116 KB
168180 10/06/2021 23:16:13 thuhuong BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++ Time limit exceed on test 3 1078 ms 140004 KB
168179 10/06/2021 22:43:46 thuhuong BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++ Memory limit exceed on test 3 968 ms 132872 KB
168178 10/06/2021 22:17:38 thuhuong BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++ Time limit exceed on test 3 1093 ms 127052 KB
168177 08/06/2021 22:56:33 thuhuong XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
168176 08/06/2021 22:47:16 thuhuong XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 940 KB
168175 08/06/2021 22:39:21 thuhuong SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Accepted 375 ms 41612 KB
168174 08/06/2021 22:29:04 thuhuong SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 20 2078 ms 20936 KB
168173 08/06/2021 22:25:50 thuhuong SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 19 2078 ms 14000 KB
168172 08/06/2021 21:54:41 thuhuong SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 20 2093 ms 19800 KB
168009 15/04/2021 21:04:47 thuhuong ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
168007 15/04/2021 20:21:31 thuhuong ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 31 ms 2532 KB
168006 15/04/2021 20:21:22 thuhuong ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2520 KB
168005 15/04/2021 20:21:17 thuhuong ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2532 KB
168004 15/04/2021 15:21:14 thuhuong ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168003 15/04/2021 15:18:20 thuhuong ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2520 KB
168002 15/04/2021 15:16:04 thuhuong ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 876 KB
167965 12/04/2021 14:35:00 thuhuong BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 968 KB
167964 12/04/2021 14:34:16 thuhuong BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
167963 12/04/2021 14:33:30 thuhuong BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
167939 09/04/2021 15:59:40 thuhuong COIN - Đổi tiền GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
167937 09/04/2021 13:03:14 thuhuong COIN - Đổi tiền GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
167899 03/04/2021 09:31:16 thuhuong LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
167879 02/04/2021 22:15:10 thuhuong BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Accepted 46 ms 2480 KB
167858 31/03/2021 15:00:03 thuhuong CUTTING - Cắt gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1844 KB
167835 29/03/2021 22:21:51 thuhuong MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 609 ms 2620 KB
167834 29/03/2021 22:17:15 thuhuong MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2500 KB
167833 29/03/2021 22:16:17 thuhuong MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2504 KB
167832 29/03/2021 22:15:07 thuhuong MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
167828 29/03/2021 21:07:25 thuhuong BULLS - Xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
167827 29/03/2021 20:03:13 thuhuong BULLS - Xếp bò GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
167662 09/03/2021 16:15:04 thuhuong DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Accepted 218 ms 2552 KB
167630 09/03/2021 15:38:40 thuhuong KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
167617 08/03/2021 16:28:53 thuhuong LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 437 ms 1876 KB
167614 08/03/2021 16:28:18 thuhuong LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 6 1546 ms 8488 KB
167610 08/03/2021 16:27:00 thuhuong LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 6 1531 ms 9344 KB
167590 08/03/2021 16:22:35 thuhuong LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 6 1531 ms 9124 KB
167582 08/03/2021 16:20:53 thuhuong LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 6 1531 ms 9512 KB
167580 08/03/2021 16:20:21 thuhuong LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 6 1515 ms 8864 KB
167553 08/03/2021 16:01:43 thuhuong KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1040 KB
167530 08/03/2021 15:45:13 thuhuong LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167289 25/01/2021 09:45:21 thuhuong SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2078 ms 18720 KB
167283 25/01/2021 09:28:47 thuhuong SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2093 ms 16680 KB
167282 25/01/2021 09:28:05 thuhuong SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
167155 18/01/2021 15:13:06 thuhuong hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 140 ms 1800 KB
166942 13/01/2021 08:15:23 thuhuong tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 46 ms 1848 KB
166936 13/01/2021 08:08:30 thuhuong chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 203 ms 1844 KB
166910 13/01/2021 07:55:06 thuhuong hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 78 ms 1848 KB
166832 11/01/2021 09:17:16 thuhuong OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Time limit exceed on test 16 1109 ms 3300 KB
166703 06/01/2021 15:00:38 thuhuong CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 78 ms 1088 KB
166699 06/01/2021 14:47:48 thuhuong CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1068 KB
166697 06/01/2021 14:43:36 thuhuong CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1088 KB
166599 04/01/2021 22:54:08 thuhuong ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
166597 04/01/2021 22:27:30 thuhuong ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 2432 KB
166593 04/01/2021 21:48:58 thuhuong ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 2460 KB
166544 03/01/2021 21:05:05 thuhuong SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
166531 03/01/2021 20:29:51 thuhuong HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 31 ms 2464 KB
166431 01/01/2021 00:49:26 thuhuong HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Time limit exceed on test 4 1093 ms 1800 KB
166430 01/01/2021 00:22:35 thuhuong SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 5 1062 ms 41484 KB
Trang  [1] 2
Back to Top