Các bài giải được của NguyenToan
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
170714 16/02/2022 20:32:57 NguyenToan SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170713 16/02/2022 20:31:02 NguyenToan VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
170710 16/02/2022 20:10:18 NguyenToan DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
170709 16/02/2022 20:07:26 NguyenToan REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
170665 15/02/2022 19:26:45 NguyenToan NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
170664 15/02/2022 19:25:03 NguyenToan NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170663 15/02/2022 18:53:18 NguyenToan CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
170567 15/02/2022 09:30:58 NguyenToan WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
170562 15/02/2022 09:16:53 NguyenToan FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170559 15/02/2022 09:01:35 NguyenToan FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
170486 11/02/2022 17:45:28 NguyenToan BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170475 10/02/2022 17:33:45 NguyenToan BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
170474 10/02/2022 17:24:10 NguyenToan SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170473 10/02/2022 17:18:34 NguyenToan XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170449 10/02/2022 11:36:50 NguyenToan ROBOT - ROBOT GNU C++ Accepted 31 ms 1132 KB
170390 02/02/2022 22:47:41 NguyenToan MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
170387 02/02/2022 22:24:10 NguyenToan YENNGUA - Phần tử yên ngựa GNU C++ Accepted 31 ms 1924 KB
170383 30/01/2022 13:19:32 NguyenToan MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
170375 27/01/2022 16:11:07 NguyenToan MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
170374 27/01/2022 16:03:40 NguyenToan MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
170373 27/01/2022 14:25:18 NguyenToan MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
170372 27/01/2022 14:08:40 NguyenToan MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
170371 26/01/2022 13:22:50 NguyenToan MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
170370 25/01/2022 22:36:32 NguyenToan BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
Back to Top