Các bài giải được của leesoo
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
168509 06/09/2021 21:23:55 leesoo 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
168507 06/09/2021 21:16:52 leesoo 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
168505 06/09/2021 21:06:07 leesoo trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
168375 14/08/2021 22:54:58 leesoo TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
166656 05/01/2021 16:27:43 leesoo NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
161863 13/10/2020 08:52:15 leesoo HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
161741 08/10/2020 09:40:49 leesoo ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
161725 07/10/2020 21:23:58 leesoo TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161718 07/10/2020 21:09:31 leesoo ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
161678 06/10/2020 21:06:00 leesoo POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
161565 03/10/2020 10:58:10 leesoo SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161562 03/10/2020 09:35:27 leesoo PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
161561 03/10/2020 08:38:22 leesoo NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161560 03/10/2020 08:37:24 leesoo NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161559 03/10/2020 08:36:52 leesoo NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161556 03/10/2020 08:25:17 leesoo SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161555 03/10/2020 08:23:56 leesoo SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161387 30/09/2020 08:31:42 leesoo SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161385 30/09/2020 08:00:05 leesoo NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161384 30/09/2020 07:58:53 leesoo NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161257 28/09/2020 13:19:14 leesoo 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160907 23/09/2020 13:35:08 leesoo HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
160906 23/09/2020 13:33:54 leesoo HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
160895 23/09/2020 12:47:51 leesoo trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
160894 23/09/2020 12:43:25 leesoo trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
160892 23/09/2020 12:29:56 leesoo CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
160643 20/09/2020 21:55:44 leesoo KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160635 20/09/2020 20:30:18 leesoo SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160552 18/09/2020 18:04:23 leesoo TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
158594 08/06/2020 19:23:02 leesoo BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) Free Pascal Accepted 31 ms 1180 KB
158593 08/06/2020 19:13:59 leesoo DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) Free Pascal Accepted 15 ms 2100 KB
Back to Top