Các bài giải được của dungth12th
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
168160 24/05/2021 21:06:13 dungth12th BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
168159 24/05/2021 20:53:03 dungth12th RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
168158 24/05/2021 20:34:32 dungth12th KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
168157 24/05/2021 20:29:41 dungth12th SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
168155 24/05/2021 17:02:32 dungth12th HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
168154 24/05/2021 16:38:36 dungth12th 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
168152 24/05/2021 16:31:28 dungth12th SONGUYEN - Số nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
168151 24/05/2021 16:16:00 dungth12th trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
168149 24/05/2021 16:04:09 dungth12th TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 0 ms 1076 KB
168141 23/05/2021 22:19:55 dungth12th NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 2376 KB
168137 22/05/2021 20:08:52 dungth12th ROBOT - ROBOT GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
168133 22/05/2021 14:13:40 dungth12th ROBOT - ROBOT Python 3 Accepted 93 ms 8380 KB
168119 22/05/2021 08:24:20 dungth12th PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
168112 21/05/2021 23:06:55 dungth12th BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
168098 21/05/2021 07:15:03 dungth12th XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
168097 20/05/2021 14:08:44 dungth12th FINDX - Tìm vị trí GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
168096 20/05/2021 11:21:07 dungth12th WORDS - Đếm từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
168095 20/05/2021 11:19:46 dungth12th BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
168092 19/05/2021 16:46:36 dungth12th SPACE - Ký tự trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
168091 19/05/2021 15:52:07 dungth12th CHAR - Đếm chữ cái GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
168087 19/05/2021 09:52:38 dungth12th DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168084 18/05/2021 21:41:48 dungth12th NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
168078 18/05/2021 17:04:04 dungth12th REPL - Thay xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
Back to Top