Các bài giải được của huytranxuan_1209
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
182830 25/01/2024 21:02:40 huytranxuan_1209 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên Python 3 Accepted 93 ms 1576 KB
182794 21/01/2024 11:17:55 huytranxuan_1209 DAONGUOC - Số đảo ngược Python 3 Accepted 109 ms 8304 KB
182793 21/01/2024 11:05:55 huytranxuan_1209 NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi Python 3 Accepted 328 ms 8352 KB
182792 21/01/2024 10:53:15 huytranxuan_1209 DAONGUOC - Số đảo ngược Python 3 Accepted 93 ms 8104 KB
182791 21/01/2024 10:18:52 huytranxuan_1209 SOHH - Tìm các số hoàn hảo Python 3 Accepted 328 ms 8336 KB
181735 11/01/2024 21:56:03 huytranxuan_1209 HHCN - Hình hộp chữ nhật Python 3 Accepted 109 ms 8216 KB
179794 23/11/2023 18:48:16 huytranxuan_1209 SOHOANHAO - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 93 ms 1576 KB
179792 23/11/2023 18:45:58 huytranxuan_1209 SOBANBE - Số bạn bè Python 3 Accepted 93 ms 8280 KB
179783 23/11/2023 18:16:49 huytranxuan_1209 GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng Python 3 Accepted 125 ms 8308 KB
179780 23/11/2023 17:44:53 huytranxuan_1209 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Accepted 109 ms 8328 KB
179778 23/11/2023 17:37:55 huytranxuan_1209 SUBBIGNUM - Trừ số lớn Python 3 Accepted 125 ms 8276 KB
179777 23/11/2023 17:37:32 huytranxuan_1209 ADDBIGNUM - Cộng số lớn Python 3 Accepted 125 ms 8364 KB
179707 22/11/2023 23:35:43 huytranxuan_1209 SOPHONGPHU - Số phong phú Python 3 Accepted 125 ms 8348 KB
179705 22/11/2023 23:24:03 huytranxuan_1209 SODEP - Số đẹp Python 3 Accepted 93 ms 1576 KB
179704 22/11/2023 23:19:18 huytranxuan_1209 SONGUYEN - Số nguyên Python 3 Accepted 109 ms 1572 KB
179703 22/11/2023 23:12:35 huytranxuan_1209 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố Python 3 Accepted 125 ms 8332 KB
179689 22/11/2023 16:31:20 huytranxuan_1209 TGVUONG - Tam giác vuông Python 3 Accepted 109 ms 7096 KB
179687 22/11/2023 16:23:14 huytranxuan_1209 FIBONACI - Số fibonaci Python 3 Accepted 93 ms 1572 KB
179622 20/11/2023 22:09:32 huytranxuan_1209 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Accepted 109 ms 8312 KB
179616 20/11/2023 20:59:56 huytranxuan_1209 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Accepted 93 ms 8156 KB
179609 19/11/2023 18:07:34 huytranxuan_1209 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Accepted 109 ms 8320 KB
179606 19/11/2023 16:25:19 huytranxuan_1209 VN - Văn nghệ Python 3 Accepted 93 ms 7232 KB
179604 18/11/2023 21:46:34 huytranxuan_1209 MAXMIN - Phần tử max, min Python 3 Accepted 109 ms 8328 KB
179601 18/11/2023 20:35:39 huytranxuan_1209 multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ Python 3 Accepted 109 ms 8332 KB
179593 18/11/2023 15:34:49 huytranxuan_1209 4SONGUYEN - Bốn số nguyên Python 3 Accepted 109 ms 1572 KB
179592 18/11/2023 15:31:56 huytranxuan_1209 CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Accepted 125 ms 8332 KB
179577 17/11/2023 20:57:39 huytranxuan_1209 TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 109 ms 1576 KB
179576 17/11/2023 20:56:33 huytranxuan_1209 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) Python 3 Accepted 125 ms 8360 KB
Back to Top