Các bài đã nộp của huytranxuan_1209
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
182832 25/01/2024 21:22:25 huytranxuan_1209 PTICH - Thừa số nguyên tố Python 3 Time limit exceed on test 6 1093 ms 8324 KB
182831 25/01/2024 21:17:58 huytranxuan_1209 PTICH - Thừa số nguyên tố Python 3 Time limit exceed on test 6 1093 ms 8280 KB
182830 25/01/2024 21:02:40 huytranxuan_1209 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên Python 3 Accepted 93 ms 1576 KB
182794 21/01/2024 11:17:55 huytranxuan_1209 DAONGUOC - Số đảo ngược Python 3 Accepted 109 ms 8304 KB
182793 21/01/2024 11:05:55 huytranxuan_1209 NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi Python 3 Accepted 328 ms 8352 KB
182792 21/01/2024 10:53:15 huytranxuan_1209 DAONGUOC - Số đảo ngược Python 3 Accepted 93 ms 8104 KB
182791 21/01/2024 10:18:52 huytranxuan_1209 SOHH - Tìm các số hoàn hảo Python 3 Accepted 328 ms 8336 KB
182785 20/01/2024 22:18:16 huytranxuan_1209 SOHH - Tìm các số hoàn hảo Python 3 Wrong answer on test 3 93 ms 8272 KB
182784 20/01/2024 22:17:14 huytranxuan_1209 SOHH - Tìm các số hoàn hảo Python 3 Runtime error on test 1 78 ms 1572 KB
182783 20/01/2024 22:10:17 huytranxuan_1209 NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi Python 3 Wrong answer on test 6 109 ms 4292 KB
182708 18/01/2024 18:46:24 huytranxuan_1209 NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi Python 3 Wrong answer on test 3 93 ms 1572 KB
182707 18/01/2024 18:38:10 huytranxuan_1209 NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi Python 3 Wrong answer on test 5 109 ms 1572 KB
182706 18/01/2024 18:36:21 huytranxuan_1209 NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi Python 3 Wrong answer on test 3 109 ms 1572 KB
182705 18/01/2024 18:11:02 huytranxuan_1209 BARR - Tạo mảng mới Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1600 KB
181735 11/01/2024 21:56:03 huytranxuan_1209 HHCN - Hình hộp chữ nhật Python 3 Accepted 109 ms 8216 KB
181734 11/01/2024 21:53:48 huytranxuan_1209 HHCN - Hình hộp chữ nhật Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 8280 KB
181733 11/01/2024 21:40:53 huytranxuan_1209 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
181732 11/01/2024 21:40:28 huytranxuan_1209 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Wrong answer on test 1 140 ms 8192 KB
181731 11/01/2024 21:38:13 huytranxuan_1209 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1572 KB
181730 11/01/2024 21:37:44 huytranxuan_1209 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 1576 KB
181132 25/12/2023 23:05:18 huytranxuan_1209 ARRSORT - Sắp xếp dãy số Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 5120 KB
181131 25/12/2023 23:04:13 huytranxuan_1209 ARRSORT - Sắp xếp dãy số Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 5952 KB
179794 23/11/2023 18:48:16 huytranxuan_1209 SOHOANHAO - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 93 ms 1576 KB
179792 23/11/2023 18:45:58 huytranxuan_1209 SOBANBE - Số bạn bè Python 3 Accepted 93 ms 8280 KB
179788 23/11/2023 18:28:08 huytranxuan_1209 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1568 KB
179785 23/11/2023 18:22:33 huytranxuan_1209 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 8308 KB
179783 23/11/2023 18:16:49 huytranxuan_1209 GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng Python 3 Accepted 125 ms 8308 KB
179781 23/11/2023 18:08:02 huytranxuan_1209 GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 1576 KB
179780 23/11/2023 17:44:53 huytranxuan_1209 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Accepted 109 ms 8328 KB
179778 23/11/2023 17:37:55 huytranxuan_1209 SUBBIGNUM - Trừ số lớn Python 3 Accepted 125 ms 8276 KB
179777 23/11/2023 17:37:32 huytranxuan_1209 ADDBIGNUM - Cộng số lớn Python 3 Accepted 125 ms 8364 KB
179776 23/11/2023 17:32:02 huytranxuan_1209 HVTFIBO - Số fibonaci Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1572 KB
179707 22/11/2023 23:35:43 huytranxuan_1209 SOPHONGPHU - Số phong phú Python 3 Accepted 125 ms 8348 KB
179706 22/11/2023 23:28:42 huytranxuan_1209 SOPHONGPHU - Số phong phú Python 3 Wrong answer on test 1 109 ms 1572 KB
179705 22/11/2023 23:24:03 huytranxuan_1209 SODEP - Số đẹp Python 3 Accepted 93 ms 1576 KB
179704 22/11/2023 23:19:18 huytranxuan_1209 SONGUYEN - Số nguyên Python 3 Accepted 109 ms 1572 KB
179703 22/11/2023 23:12:35 huytranxuan_1209 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố Python 3 Accepted 125 ms 8332 KB
179702 22/11/2023 23:11:57 huytranxuan_1209 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1576 KB
179701 22/11/2023 23:10:00 huytranxuan_1209 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 1572 KB
179700 22/11/2023 23:09:42 huytranxuan_1209 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 1572 KB
179692 22/11/2023 17:18:54 huytranxuan_1209 SOHH - Tìm các số hoàn hảo Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1572 KB
179691 22/11/2023 17:17:27 huytranxuan_1209 SOHH - Tìm các số hoàn hảo Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
179689 22/11/2023 16:31:20 huytranxuan_1209 TGVUONG - Tam giác vuông Python 3 Accepted 109 ms 7096 KB
179688 22/11/2023 16:28:04 huytranxuan_1209 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
179687 22/11/2023 16:23:14 huytranxuan_1209 FIBONACI - Số fibonaci Python 3 Accepted 93 ms 1572 KB
179622 20/11/2023 22:09:32 huytranxuan_1209 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Accepted 109 ms 8312 KB
179621 20/11/2023 21:30:12 huytranxuan_1209 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Wrong answer on test 10 109 ms 8328 KB
179620 20/11/2023 21:29:30 huytranxuan_1209 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Wrong answer on test 10 93 ms 1572 KB
179619 20/11/2023 21:24:59 huytranxuan_1209 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Wrong answer on test 10 93 ms 1576 KB
179618 20/11/2023 21:20:02 huytranxuan_1209 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1576 KB
179617 20/11/2023 21:19:38 huytranxuan_1209 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
179616 20/11/2023 20:59:56 huytranxuan_1209 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Accepted 93 ms 8156 KB
179609 19/11/2023 18:07:34 huytranxuan_1209 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Accepted 109 ms 8320 KB
179608 19/11/2023 18:05:42 huytranxuan_1209 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1576 KB
179607 19/11/2023 18:05:34 huytranxuan_1209 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
179606 19/11/2023 16:25:19 huytranxuan_1209 VN - Văn nghệ Python 3 Accepted 93 ms 7232 KB
179604 18/11/2023 21:46:34 huytranxuan_1209 MAXMIN - Phần tử max, min Python 3 Accepted 109 ms 8328 KB
179603 18/11/2023 20:52:33 huytranxuan_1209 ARRSORT - Sắp xếp dãy số Python 2 Runtime error on test 1 62 ms 8080 KB
179602 18/11/2023 20:52:23 huytranxuan_1209 ARRSORT - Sắp xếp dãy số Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 5932 KB
179601 18/11/2023 20:35:39 huytranxuan_1209 multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ Python 3 Accepted 109 ms 8332 KB
179600 18/11/2023 20:34:02 huytranxuan_1209 MAXMIN - Phần tử max, min Python 3 Wrong answer on test 6 109 ms 8348 KB
179598 18/11/2023 15:46:23 huytranxuan_1209 ADDBIGNUM - Cộng số lớn Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1572 KB
179597 18/11/2023 15:45:26 huytranxuan_1209 ADDBIGNUM - Cộng số lớn Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1576 KB
179596 18/11/2023 15:42:26 huytranxuan_1209 HHCN - Hình hộp chữ nhật Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
179595 18/11/2023 15:38:46 huytranxuan_1209 HHCN - Hình hộp chữ nhật Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
179594 18/11/2023 15:37:14 huytranxuan_1209 HHCN - Hình hộp chữ nhật Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1576 KB
179593 18/11/2023 15:34:49 huytranxuan_1209 4SONGUYEN - Bốn số nguyên Python 3 Accepted 109 ms 1572 KB
179592 18/11/2023 15:31:56 huytranxuan_1209 CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Accepted 125 ms 8332 KB
179591 18/11/2023 15:06:20 huytranxuan_1209 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 8252 KB
179577 17/11/2023 20:57:39 huytranxuan_1209 TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 109 ms 1576 KB
179576 17/11/2023 20:56:33 huytranxuan_1209 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) Python 3 Accepted 125 ms 8360 KB
179575 17/11/2023 20:43:25 huytranxuan_1209 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) Python 3 Time limit exceed on test 1 1078 ms 8260 KB
179574 17/11/2023 20:39:52 huytranxuan_1209 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) Python 2 Runtime error on test 1 125 ms 8432 KB
179573 17/11/2023 20:39:44 huytranxuan_1209 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) Python 3 Runtime error on test 1 156 ms 8500 KB
179572 17/11/2023 20:33:31 huytranxuan_1209 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) Python 3 Runtime error on test 1 218 ms 8460 KB
Back to Top