Các bài đã nộp của thinhhvt15
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
182977 22/02/2024 16:52:33 thinhhvt15 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
182892 08/02/2024 19:36:12 thinhhvt15 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2308 KB
182891 08/02/2024 19:29:00 thinhhvt15 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 2296 KB
182890 08/02/2024 19:26:02 thinhhvt15 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 2300 KB
182889 08/02/2024 19:00:01 thinhhvt15 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
182888 07/02/2024 23:12:33 thinhhvt15 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2308 KB
182887 07/02/2024 22:57:41 thinhhvt15 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2308 KB
182886 07/02/2024 22:19:06 thinhhvt15 HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Runtime error on test 4 15 ms 2328 KB
182885 07/02/2024 22:01:08 thinhhvt15 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2300 KB
182884 07/02/2024 21:59:44 thinhhvt15 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
182876 06/02/2024 21:32:28 thinhhvt15 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 2308 KB
182875 06/02/2024 18:43:20 thinhhvt15 VN - Văn nghệ GNU C++ Time limit exceed on test 3 1093 ms 2300 KB
182874 06/02/2024 13:41:11 thinhhvt15 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
182873 06/02/2024 13:31:31 thinhhvt15 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 2308 KB
182872 06/02/2024 13:30:24 thinhhvt15 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1132 KB
182871 06/02/2024 13:29:57 thinhhvt15 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1132 KB
182870 06/02/2024 13:25:42 thinhhvt15 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Time limit exceed on test 15 1078 ms 2296 KB
182869 06/02/2024 13:24:27 thinhhvt15 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Time limit exceed on test 15 1093 ms 2296 KB
182868 06/02/2024 13:23:56 thinhhvt15 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Time limit exceed on test 15 1093 ms 2296 KB
182866 05/02/2024 21:28:50 thinhhvt15 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 8 1093 ms 2288 KB
182865 05/02/2024 21:26:48 thinhhvt15 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
181071 23/12/2023 15:46:19 thinhhvt15 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
181007 22/12/2023 20:12:12 thinhhvt15 BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
181004 22/12/2023 19:35:19 thinhhvt15 DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
181003 22/12/2023 19:22:58 thinhhvt15 WORDS - Đếm từ GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
181002 22/12/2023 19:20:17 thinhhvt15 WORDS - Đếm từ GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
181001 22/12/2023 19:14:49 thinhhvt15 FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
180927 19/12/2023 02:59:51 thinhhvt15 FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 1108 KB
180926 19/12/2023 02:54:10 thinhhvt15 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
180925 19/12/2023 02:45:09 thinhhvt15 MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
180924 19/12/2023 02:44:13 thinhhvt15 MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
180923 19/12/2023 01:50:56 thinhhvt15 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
180922 19/12/2023 01:43:25 thinhhvt15 MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
180712 13/12/2023 14:51:05 thinhhvt15 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1064 KB
180530 08/12/2023 19:14:30 thinhhvt15 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1972 KB
180529 08/12/2023 19:07:07 thinhhvt15 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
180526 08/12/2023 18:25:22 thinhhvt15 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
180525 08/12/2023 18:25:16 thinhhvt15 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
180524 08/12/2023 18:18:52 thinhhvt15 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2676 KB
180523 08/12/2023 18:13:24 thinhhvt15 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2680 KB
180522 08/12/2023 18:12:23 thinhhvt15 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2680 KB
180521 08/12/2023 18:04:25 thinhhvt15 POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2680 KB
180520 08/12/2023 18:02:58 thinhhvt15 POS - Vị trí GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1060 KB
180519 08/12/2023 18:01:59 thinhhvt15 POS - Vị trí GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
180512 07/12/2023 21:55:17 thinhhvt15 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
180511 07/12/2023 21:43:46 thinhhvt15 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
180361 04/12/2023 16:55:46 thinhhvt15 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
180360 04/12/2023 16:53:18 thinhhvt15 SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
180323 02/12/2023 21:35:23 thinhhvt15 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
180322 02/12/2023 21:28:16 thinhhvt15 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
180319 02/12/2023 19:40:18 thinhhvt15 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
180316 02/12/2023 19:34:36 thinhhvt15 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
180315 02/12/2023 19:33:09 thinhhvt15 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
180314 02/12/2023 17:05:48 thinhhvt15 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
180313 02/12/2023 17:04:43 thinhhvt15 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 920 KB
180312 02/12/2023 17:04:17 thinhhvt15 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 0 ms 1140 KB
180278 30/11/2023 11:42:25 thinhhvt15 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
180277 30/11/2023 11:40:10 thinhhvt15 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
180276 30/11/2023 11:37:55 thinhhvt15 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2592 KB
180275 30/11/2023 11:34:42 thinhhvt15 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
180272 30/11/2023 11:29:46 thinhhvt15 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1144 KB
180270 30/11/2023 11:21:01 thinhhvt15 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
180195 29/11/2023 17:38:52 thinhhvt15 POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2644 KB
180194 29/11/2023 17:33:03 thinhhvt15 POS - Vị trí GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
179907 26/11/2023 10:33:01 thinhhvt15 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2672 KB
179906 26/11/2023 10:32:38 thinhhvt15 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2664 KB
179828 24/11/2023 16:12:00 thinhhvt15 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
179699 22/11/2023 23:02:16 thinhhvt15 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
179686 22/11/2023 15:03:34 thinhhvt15 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179685 22/11/2023 14:43:48 thinhhvt15 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 281 ms 2572 KB
179684 22/11/2023 14:41:16 thinhhvt15 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1132 KB
179683 22/11/2023 14:40:01 thinhhvt15 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1132 KB
179669 22/11/2023 03:05:01 thinhhvt15 BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
179615 20/11/2023 16:13:05 thinhhvt15 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179614 20/11/2023 15:53:48 thinhhvt15 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179613 20/11/2023 13:35:22 thinhhvt15 VN - Văn nghệ GNU C++ Time limit exceed on test 3 1093 ms 2576 KB
179400 13/11/2023 02:49:15 thinhhvt15 BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
179399 13/11/2023 02:42:37 thinhhvt15 VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179398 13/11/2023 02:39:52 thinhhvt15 VN - Văn nghệ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
179397 13/11/2023 02:37:38 thinhhvt15 VN - Văn nghệ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
179396 13/11/2023 02:22:53 thinhhvt15 TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
179361 12/11/2023 01:05:06 thinhhvt15 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179358 11/11/2023 21:33:17 thinhhvt15 VN - Văn nghệ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
179355 11/11/2023 21:14:20 thinhhvt15 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
179352 11/11/2023 20:57:52 thinhhvt15 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
179343 11/11/2023 02:35:45 thinhhvt15 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179342 11/11/2023 02:34:45 thinhhvt15 SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1132 KB
179341 11/11/2023 02:34:06 thinhhvt15 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179340 11/11/2023 02:07:08 thinhhvt15 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179339 11/11/2023 01:31:58 thinhhvt15 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179338 11/11/2023 01:31:18 thinhhvt15 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
179337 11/11/2023 01:30:46 thinhhvt15 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1144 KB
179336 11/11/2023 01:30:19 thinhhvt15 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179335 11/11/2023 01:30:11 thinhhvt15 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
179334 11/11/2023 01:29:11 thinhhvt15 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
179333 11/11/2023 01:29:00 thinhhvt15 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179332 11/11/2023 01:23:11 thinhhvt15 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1132 KB
179331 11/11/2023 01:23:04 thinhhvt15 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1132 KB
179330 11/11/2023 01:14:31 thinhhvt15 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Time limit exceed on test 15 1093 ms 2568 KB
179329 11/11/2023 01:12:14 thinhhvt15 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Time limit exceed on test 15 1078 ms 2568 KB
Trang  [1] 2 3 4 5
Back to Top