Các bài đã nộp của thutrang72hvt
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
167704 20/03/2021 09:48:29 thutrang72hvt BULLS - Xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
167701 20/03/2021 09:46:27 thutrang72hvt BULLS - Xếp bò GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
167696 20/03/2021 09:39:04 thutrang72hvt BULLS - Xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
167666 09/03/2021 16:18:55 thutrang72hvt DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Accepted 187 ms 2556 KB
167629 09/03/2021 15:38:38 thutrang72hvt KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 2904 KB
167615 08/03/2021 16:28:18 thutrang72hvt LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 406 ms 1872 KB
167605 08/03/2021 16:26:35 thutrang72hvt LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 6 31 ms 1796 KB
167598 08/03/2021 16:24:37 thutrang72hvt LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1056 KB
167586 08/03/2021 16:21:48 thutrang72hvt LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1040 KB
167565 08/03/2021 16:10:49 thutrang72hvt LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167563 08/03/2021 16:09:37 thutrang72hvt LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1056 KB
167308 25/01/2021 10:33:16 thutrang72hvt SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Accepted 546 ms 20732 KB
167307 25/01/2021 10:32:36 thutrang72hvt SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2078 ms 23728 KB
167306 25/01/2021 10:29:35 thutrang72hvt SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 11 109 ms 2600 KB
167302 25/01/2021 10:01:53 thutrang72hvt JOINNUM - Ghép số GNU C++ Accepted 31 ms 2588 KB
167301 25/01/2021 10:01:00 thutrang72hvt JOINNUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 884 KB
166971 13/01/2021 08:34:38 thutrang72hvt tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 93 ms 1880 KB
166959 13/01/2021 08:27:08 thutrang72hvt chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 656 ms 1884 KB
166930 13/01/2021 08:04:32 thutrang72hvt hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 156 ms 1884 KB
166926 13/01/2021 08:03:25 thutrang72hvt hoanvi - Hoán vị GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 808 KB
166924 13/01/2021 08:01:31 thutrang72hvt hoanvi - Hoán vị GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 856 KB
166913 13/01/2021 07:56:44 thutrang72hvt hoanvi - Hoán vị GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
166902 13/01/2021 07:49:12 thutrang72hvt strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Time limit exceed on test 4 1078 ms 1844 KB
166586 04/01/2021 21:20:20 thutrang72hvt TNUM - Số 3 ước GNU C++ Accepted 406 ms 3236 KB
166548 03/01/2021 21:12:31 thutrang72hvt div1 - Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
166529 03/01/2021 20:21:07 thutrang72hvt ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1048 KB
166521 03/01/2021 19:46:48 thutrang72hvt CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 62 ms 1048 KB
166500 03/01/2021 18:00:34 thutrang72hvt multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
166499 03/01/2021 17:56:01 thutrang72hvt multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 2460 KB
166474 03/01/2021 12:13:42 thutrang72hvt HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 31 ms 2436 KB
166471 03/01/2021 11:46:17 thutrang72hvt ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
166446 02/01/2021 21:24:04 thutrang72hvt SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
166445 02/01/2021 21:04:50 thutrang72hvt SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
166307 23/12/2020 14:53:02 thutrang72hvt ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
164850 09/12/2020 08:16:31 thutrang72hvt NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164822 09/12/2020 07:53:10 thutrang72hvt VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164416 01/12/2020 15:33:43 thutrang72hvt NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
164406 01/12/2020 15:26:51 thutrang72hvt NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
164405 01/12/2020 15:26:13 thutrang72hvt NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
164404 01/12/2020 15:25:21 thutrang72hvt NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
164403 01/12/2020 15:22:10 thutrang72hvt NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
164386 01/12/2020 14:58:24 thutrang72hvt REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
164366 01/12/2020 14:41:19 thutrang72hvt WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164327 01/12/2020 14:22:30 thutrang72hvt NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
164042 27/11/2020 21:45:27 thutrang72hvt BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
164041 27/11/2020 21:44:20 thutrang72hvt BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
164040 27/11/2020 21:23:18 thutrang72hvt DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
163922 26/11/2020 15:28:20 thutrang72hvt BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163917 26/11/2020 15:25:57 thutrang72hvt BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
163912 26/11/2020 15:22:34 thutrang72hvt BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 852 KB
163864 26/11/2020 14:49:39 thutrang72hvt XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163837 26/11/2020 14:38:43 thutrang72hvt WORDS - Đếm từ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
163829 26/11/2020 14:34:06 thutrang72hvt WORDS - Đếm từ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
163823 26/11/2020 14:32:19 thutrang72hvt WORDS - Đếm từ GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 892 KB
163815 26/11/2020 14:29:09 thutrang72hvt WORDS - Đếm từ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
163761 25/11/2020 21:26:20 thutrang72hvt FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163760 25/11/2020 21:18:49 thutrang72hvt FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
163758 25/11/2020 21:17:08 thutrang72hvt FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
163731 25/11/2020 15:04:34 thutrang72hvt SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
163269 04/11/2020 15:16:39 thutrang72hvt MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 816 KB
163220 04/11/2020 14:47:06 thutrang72hvt MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
163203 04/11/2020 14:36:25 thutrang72hvt MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
162990 27/10/2020 15:28:04 thutrang72hvt ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 3244 KB
162989 27/10/2020 15:24:48 thutrang72hvt ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 3308 KB
162988 27/10/2020 15:02:22 thutrang72hvt HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2772 KB
162971 26/10/2020 22:16:39 thutrang72hvt SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Not Yet 0 ms 0 KB
162915 26/10/2020 06:11:33 thutrang72hvt SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
162867 25/10/2020 09:20:13 thutrang72hvt PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
162858 25/10/2020 08:45:58 thutrang72hvt SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
162851 25/10/2020 08:28:00 thutrang72hvt DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
162589 20/10/2020 10:58:18 thutrang72hvt SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162588 20/10/2020 10:57:04 thutrang72hvt SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
162580 20/10/2020 09:55:09 thutrang72hvt POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
162574 20/10/2020 08:59:52 thutrang72hvt SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162572 20/10/2020 08:56:14 thutrang72hvt SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Wrong answer on test 4 31 ms 1096 KB
162571 20/10/2020 08:51:02 thutrang72hvt SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 884 KB
162570 20/10/2020 08:49:20 thutrang72hvt SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Time limit exceed on test 15 1093 ms 2500 KB
162569 20/10/2020 08:33:27 thutrang72hvt SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162567 20/10/2020 08:17:58 thutrang72hvt NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162566 20/10/2020 08:11:08 thutrang72hvt NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 8 1078 ms 2500 KB
162542 19/10/2020 08:50:52 thutrang72hvt TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162541 19/10/2020 08:49:55 thutrang72hvt TBC - Trung bình cộng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
160359 18/09/2020 14:45:18 thutrang72hvt SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
160130 16/09/2020 14:43:44 thutrang72hvt SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159996 16/09/2020 08:19:38 thutrang72hvt TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
159992 16/09/2020 08:15:31 thutrang72hvt TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 892 KB
159866 14/09/2020 22:13:25 thutrang72hvt MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159864 14/09/2020 21:44:34 thutrang72hvt KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
159603 10/09/2020 11:38:14 thutrang72hvt HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
159554 10/09/2020 09:38:03 thutrang72hvt DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
159532 10/09/2020 09:23:50 thutrang72hvt 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159460 10/09/2020 07:44:08 thutrang72hvt SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 964 KB
159389 09/09/2020 22:00:32 thutrang72hvt trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159387 09/09/2020 21:56:43 thutrang72hvt trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159376 09/09/2020 21:39:53 thutrang72hvt CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159374 09/09/2020 21:37:02 thutrang72hvt CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1116 KB
159372 09/09/2020 21:34:47 thutrang72hvt CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1116 KB
159363 09/09/2020 21:24:04 thutrang72hvt CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
159337 09/09/2020 20:50:43 thutrang72hvt TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
Back to Top