Các bài giải được của ngockhanh016
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
168501 06/09/2021 15:24:18 ngockhanh016 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
168256 09/07/2021 16:24:00 ngockhanh016 WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168209 17/06/2021 09:43:00 ngockhanh016 FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168208 17/06/2021 09:37:31 ngockhanh016 SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168207 17/06/2021 09:31:52 ngockhanh016 BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
168206 17/06/2021 09:24:35 ngockhanh016 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
165964 15/12/2020 11:16:10 ngockhanh016 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
163569 19/11/2020 05:24:00 ngockhanh016 BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
163417 12/11/2020 21:06:38 ngockhanh016 YENNGUA - Phần tử yên ngựa GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
163410 12/11/2020 06:13:20 ngockhanh016 MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
163301 06/11/2020 14:10:44 ngockhanh016 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
163296 05/11/2020 14:58:38 ngockhanh016 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
163295 05/11/2020 14:44:30 ngockhanh016 MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
163294 05/11/2020 11:53:17 ngockhanh016 MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
163278 04/11/2020 15:40:55 ngockhanh016 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
163275 04/11/2020 15:26:15 ngockhanh016 MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
160676 21/09/2020 09:32:32 ngockhanh016 POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
159868 15/09/2020 05:53:55 ngockhanh016 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
159219 15/08/2020 10:05:16 ngockhanh016 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
159218 15/08/2020 09:36:27 ngockhanh016 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
159217 15/08/2020 05:23:23 ngockhanh016 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
159216 15/08/2020 05:07:13 ngockhanh016 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
159207 13/08/2020 09:16:25 ngockhanh016 OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 593 ms 4844 KB
159203 12/08/2020 04:57:10 ngockhanh016 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
159202 12/08/2020 04:45:24 ngockhanh016 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
159201 11/08/2020 21:19:43 ngockhanh016 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
159200 11/08/2020 21:10:46 ngockhanh016 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
159197 11/08/2020 16:24:23 ngockhanh016 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
159195 11/08/2020 15:50:56 ngockhanh016 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
159191 11/08/2020 11:31:07 ngockhanh016 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
159188 11/08/2020 10:37:01 ngockhanh016 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
159171 07/08/2020 15:33:30 ngockhanh016 SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
159168 07/08/2020 15:16:31 ngockhanh016 CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
159157 07/08/2020 07:02:00 ngockhanh016 COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
159155 06/08/2020 17:18:46 ngockhanh016 MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
159151 06/08/2020 15:42:19 ngockhanh016 COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
159148 06/08/2020 15:18:34 ngockhanh016 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
159147 06/08/2020 15:02:30 ngockhanh016 PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 31 ms 1016 KB
159146 06/08/2020 13:05:34 ngockhanh016 GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
159135 06/08/2020 09:34:24 ngockhanh016 BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
159134 06/08/2020 09:19:47 ngockhanh016 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 2304 KB
159104 04/08/2020 15:21:45 ngockhanh016 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
159103 04/08/2020 09:52:35 ngockhanh016 FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
159102 04/08/2020 09:37:02 ngockhanh016 TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
159101 04/08/2020 08:53:45 ngockhanh016 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
159100 04/08/2020 08:03:46 ngockhanh016 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
159092 03/08/2020 21:00:02 ngockhanh016 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
159091 03/08/2020 10:45:11 ngockhanh016 NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 93 ms 2508 KB
159090 03/08/2020 10:14:07 ngockhanh016 SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
159089 02/08/2020 21:50:44 ngockhanh016 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
159074 02/08/2020 07:20:08 ngockhanh016 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
159068 01/08/2020 16:39:06 ngockhanh016 MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
159067 01/08/2020 16:17:55 ngockhanh016 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
159059 31/07/2020 15:42:45 ngockhanh016 HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1540 KB
159058 31/07/2020 15:18:43 ngockhanh016 VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
159056 31/07/2020 10:02:37 ngockhanh016 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
159052 31/07/2020 09:28:27 ngockhanh016 TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
159044 30/07/2020 17:14:30 ngockhanh016 HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
159042 30/07/2020 15:17:03 ngockhanh016 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
159041 30/07/2020 09:52:44 ngockhanh016 KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
159040 30/07/2020 09:29:47 ngockhanh016 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
159038 29/07/2020 16:01:20 ngockhanh016 HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
159037 29/07/2020 15:05:34 ngockhanh016 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
159035 29/07/2020 14:24:01 ngockhanh016 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
158914 15/07/2020 05:46:08 ngockhanh016 CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
158861 08/07/2020 08:53:13 ngockhanh016 COWHERDING - Di chuyển bò Free Pascal Accepted 31 ms 1284 KB
158860 07/07/2020 17:08:12 ngockhanh016 SONGUON - Số nguồn Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
158859 07/07/2020 16:09:45 ngockhanh016 OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) Free Pascal Accepted 375 ms 4980 KB
158857 05/07/2020 05:34:03 ngockhanh016 PITAGO3 - Bộ số Pitago Free Pascal Accepted 406 ms 2708 KB
158856 05/07/2020 05:24:31 ngockhanh016 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
158854 04/07/2020 05:49:00 ngockhanh016 VONGTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
158853 03/07/2020 15:13:12 ngockhanh016 BANCOVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 31 ms 2916 KB
158852 03/07/2020 05:34:53 ngockhanh016 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
158839 01/07/2020 09:07:18 ngockhanh016 HANGPICS - Treo tranh Free Pascal Accepted 31 ms 1336 KB
158835 29/06/2020 05:17:33 ngockhanh016 NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
158823 27/06/2020 05:21:33 ngockhanh016 SORT3 - Sắp xếp 3 số Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
158822 27/06/2020 04:53:24 ngockhanh016 TGVUONG - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 31 ms 2916 KB
158817 26/06/2020 05:23:57 ngockhanh016 SOPHONGPHU - Số phong phú Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
158815 26/06/2020 04:25:06 ngockhanh016 MINMAX4 - Giá trị min max Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
158807 25/06/2020 07:47:48 ngockhanh016 SOHH - Tìm các số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1388 KB
158805 24/06/2020 16:04:53 ngockhanh016 FIBONACI - Số fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
158804 24/06/2020 15:51:17 ngockhanh016 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 15 ms 2104 KB
158803 24/06/2020 15:22:00 ngockhanh016 PTICH - Thừa số nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 1164 KB
158747 22/06/2020 09:16:41 ngockhanh016 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
158721 20/06/2020 08:21:34 ngockhanh016 COWSORT - Sắp xếp bò Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
158662 15/06/2020 08:36:18 ngockhanh016 GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
158661 15/06/2020 08:26:30 ngockhanh016 KYTU - Kiểm tra ký tự Free Pascal Accepted 31 ms 1384 KB
158656 13/06/2020 06:32:46 ngockhanh016 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
158653 12/06/2020 08:07:46 ngockhanh016 OCSEN - Ốc sên leo cột Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
158645 10/06/2020 14:46:19 ngockhanh016 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
158628 09/06/2020 20:45:18 ngockhanh016 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
158627 09/06/2020 20:45:09 ngockhanh016 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
158626 09/06/2020 20:45:08 ngockhanh016 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
158598 08/06/2020 20:55:45 ngockhanh016 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
158579 08/06/2020 14:59:56 ngockhanh016 BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
158578 08/06/2020 14:48:59 ngockhanh016 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
158567 03/06/2020 05:01:07 ngockhanh016 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
158551 28/05/2020 16:06:14 ngockhanh016 SOBANBE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
158550 28/05/2020 15:39:02 ngockhanh016 SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
158546 27/05/2020 04:46:55 ngockhanh016 SOHOANHAO - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
158533 23/05/2020 16:13:38 ngockhanh016 4DIEM - Điểm trong tam giác Free Pascal Accepted 31 ms 1144 KB
158531 22/05/2020 22:28:08 ngockhanh016 MILKMEGER - Trộn sữa Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
158527 21/05/2020 05:47:59 ngockhanh016 TAMGIAC - Kiểm tra tam giác Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
158526 20/05/2020 16:52:33 ngockhanh016 HEPT - Hệ phương trình Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
158511 19/05/2020 09:21:55 ngockhanh016 HAMSO - Giá trị hàm số Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
158506 18/05/2020 08:20:47 ngockhanh016 HHCN - Hình hộp chữ nhật Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
158505 17/05/2020 16:42:14 ngockhanh016 DAONGUOC - Số đảo ngược Free Pascal Accepted 31 ms 1816 KB
158504 17/05/2020 16:34:29 ngockhanh016 DAONGUOC - Số đảo ngược Free Pascal Accepted 15 ms 2128 KB
158497 04/05/2020 15:21:05 ngockhanh016 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
158495 04/05/2020 14:50:26 ngockhanh016 SONGUYEN - Số nguyên Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
158493 04/05/2020 13:22:24 ngockhanh016 4SONGUYEN - Bốn số nguyên Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
Back to Top