Các bài đã nộp của ngockhanh016
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
174931 15/12/2022 13:24:59 ngockhanh016 BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Wrong answer on test 5 0 ms 1108 KB
174930 15/12/2022 13:22:35 ngockhanh016 BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1108 KB
174929 15/12/2022 13:20:40 ngockhanh016 BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
168553 09/09/2021 21:04:48 ngockhanh016 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168552 09/09/2021 21:03:01 ngockhanh016 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168501 06/09/2021 15:24:18 ngockhanh016 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
168256 09/07/2021 16:24:00 ngockhanh016 WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168209 17/06/2021 09:43:00 ngockhanh016 FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168208 17/06/2021 09:37:31 ngockhanh016 SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168207 17/06/2021 09:31:52 ngockhanh016 BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
168206 17/06/2021 09:24:35 ngockhanh016 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
165964 15/12/2020 11:16:10 ngockhanh016 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
163578 20/11/2020 05:32:37 ngockhanh016 XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1020 KB
163577 20/11/2020 05:28:11 ngockhanh016 XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1020 KB
163569 19/11/2020 05:24:00 ngockhanh016 BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
163417 12/11/2020 21:06:38 ngockhanh016 YENNGUA - Phần tử yên ngựa GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
163410 12/11/2020 06:13:20 ngockhanh016 MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
163301 06/11/2020 14:10:44 ngockhanh016 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
163296 05/11/2020 14:58:38 ngockhanh016 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
163295 05/11/2020 14:44:30 ngockhanh016 MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
163294 05/11/2020 11:53:17 ngockhanh016 MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
163293 05/11/2020 11:47:37 ngockhanh016 MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1888 KB
163278 04/11/2020 15:40:55 ngockhanh016 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
163277 04/11/2020 15:36:55 ngockhanh016 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
163275 04/11/2020 15:26:15 ngockhanh016 MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
163271 04/11/2020 15:22:27 ngockhanh016 MTDV - Ma trận đơn vị Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
160676 21/09/2020 09:32:32 ngockhanh016 POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
160661 21/09/2020 05:40:34 ngockhanh016 POS - Vị trí GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
159870 15/09/2020 05:55:50 ngockhanh016 TONG - Tổng A + B GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159869 15/09/2020 05:55:23 ngockhanh016 TONG - Tổng A + B GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159868 15/09/2020 05:53:55 ngockhanh016 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
159867 15/09/2020 05:52:48 ngockhanh016 TONG - Tổng A + B GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159219 15/08/2020 10:05:16 ngockhanh016 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
159218 15/08/2020 09:36:27 ngockhanh016 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
159217 15/08/2020 05:23:23 ngockhanh016 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
159216 15/08/2020 05:07:13 ngockhanh016 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
159214 13/08/2020 16:21:03 ngockhanh016 TBC - Trung bình cộng Free Pascal Runtime error on test 2 15 ms 1284 KB
159212 13/08/2020 10:06:09 ngockhanh016 TBC - Trung bình cộng Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1304 KB
159211 13/08/2020 10:04:36 ngockhanh016 TBC - Trung bình cộng Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1144 KB
159209 13/08/2020 10:01:55 ngockhanh016 TBC - Trung bình cộng Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 772 KB
159208 13/08/2020 09:57:04 ngockhanh016 TBC - Trung bình cộng Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1120 KB
159207 13/08/2020 09:16:25 ngockhanh016 OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 593 ms 4844 KB
159206 12/08/2020 15:32:39 ngockhanh016 TBC - Trung bình cộng Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 988 KB
159205 12/08/2020 15:27:59 ngockhanh016 TBC - Trung bình cộng Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1156 KB
159204 12/08/2020 15:23:26 ngockhanh016 TBC - Trung bình cộng Free Pascal Wrong answer on test 2 31 ms 1492 KB
159203 12/08/2020 04:57:10 ngockhanh016 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
159202 12/08/2020 04:45:24 ngockhanh016 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
159201 11/08/2020 21:19:43 ngockhanh016 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
159200 11/08/2020 21:10:46 ngockhanh016 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
159199 11/08/2020 16:56:27 ngockhanh016 OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 19 625 ms 4844 KB
159198 11/08/2020 16:50:20 ngockhanh016 OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Time limit exceed on test 16 1093 ms 9092 KB
159197 11/08/2020 16:24:23 ngockhanh016 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
159196 11/08/2020 16:08:34 ngockhanh016 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1056 KB
159195 11/08/2020 15:50:56 ngockhanh016 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
159191 11/08/2020 11:31:07 ngockhanh016 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
159190 11/08/2020 11:28:16 ngockhanh016 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 864 KB
159189 11/08/2020 11:19:46 ngockhanh016 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 844 KB
159188 11/08/2020 10:37:01 ngockhanh016 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
159171 07/08/2020 15:33:30 ngockhanh016 SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
159168 07/08/2020 15:16:31 ngockhanh016 CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
159157 07/08/2020 07:02:00 ngockhanh016 COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
159155 06/08/2020 17:18:46 ngockhanh016 MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
159151 06/08/2020 15:42:19 ngockhanh016 COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
159148 06/08/2020 15:18:34 ngockhanh016 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
159147 06/08/2020 15:02:30 ngockhanh016 PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 31 ms 1016 KB
159146 06/08/2020 13:05:34 ngockhanh016 GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
159135 06/08/2020 09:34:24 ngockhanh016 BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
159134 06/08/2020 09:19:47 ngockhanh016 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 2304 KB
159133 06/08/2020 09:12:57 ngockhanh016 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
159104 04/08/2020 15:21:45 ngockhanh016 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
159103 04/08/2020 09:52:35 ngockhanh016 FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
159102 04/08/2020 09:37:02 ngockhanh016 TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
159101 04/08/2020 08:53:45 ngockhanh016 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
159100 04/08/2020 08:03:46 ngockhanh016 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
159099 04/08/2020 08:01:55 ngockhanh016 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1048 KB
159098 04/08/2020 07:55:12 ngockhanh016 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1068 KB
159092 03/08/2020 21:00:02 ngockhanh016 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
159091 03/08/2020 10:45:11 ngockhanh016 NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 93 ms 2508 KB
159090 03/08/2020 10:14:07 ngockhanh016 SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
159089 02/08/2020 21:50:44 ngockhanh016 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
159074 02/08/2020 07:20:08 ngockhanh016 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
159068 01/08/2020 16:39:06 ngockhanh016 MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
159067 01/08/2020 16:17:55 ngockhanh016 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
159059 31/07/2020 15:42:45 ngockhanh016 HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1540 KB
159058 31/07/2020 15:18:43 ngockhanh016 VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
159056 31/07/2020 10:02:37 ngockhanh016 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
159052 31/07/2020 09:28:27 ngockhanh016 TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
159044 30/07/2020 17:14:30 ngockhanh016 HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
159043 30/07/2020 17:07:32 ngockhanh016 HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1048 KB
159042 30/07/2020 15:17:03 ngockhanh016 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
159041 30/07/2020 09:52:44 ngockhanh016 KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
159040 30/07/2020 09:29:47 ngockhanh016 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
159038 29/07/2020 16:01:20 ngockhanh016 HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
159037 29/07/2020 15:05:34 ngockhanh016 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
159036 29/07/2020 14:47:13 ngockhanh016 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1068 KB
159035 29/07/2020 14:24:01 ngockhanh016 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
158947 20/07/2020 12:18:45 ngockhanh016 QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 948 KB
158945 20/07/2020 11:08:32 ngockhanh016 QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 916 KB
158914 15/07/2020 05:46:08 ngockhanh016 CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
158861 08/07/2020 08:53:13 ngockhanh016 COWHERDING - Di chuyển bò Free Pascal Accepted 31 ms 1284 KB
Trang  [1] 2
Back to Top