Các bài giải được của Ducva
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
185873 15/07/2024 22:13:35 Ducva strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 4015 ms 1900 KB
185872 14/07/2024 21:25:44 Ducva trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
185871 14/07/2024 21:12:56 Ducva MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
185833 28/06/2024 20:18:07 Ducva DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
185825 27/06/2024 15:28:01 Ducva GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
185784 20/06/2024 23:26:33 Ducva NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
185783 20/06/2024 11:05:49 Ducva TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
184341 19/04/2024 02:12:22 Ducva JOINNUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 2660 KB
184330 17/04/2024 16:23:15 Ducva SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 203 ms 12272 KB
184329 17/04/2024 14:45:16 Ducva COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 2640 ms 51456 KB
184297 15/04/2024 16:47:00 Ducva NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
184295 15/04/2024 15:10:14 Ducva ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Accepted 31 ms 4972 KB
184291 15/04/2024 09:19:35 Ducva ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Accepted 93 ms 2740 KB
183281 09/04/2024 17:29:13 Ducva SPY - Điệp viên GNU C++11 Accepted 15 ms 2696 KB
183217 14/03/2024 16:14:57 Ducva NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
183191 12/03/2024 22:17:52 Ducva BARR - Tạo mảng mới GNU C++11 Accepted 15 ms 6484 KB
182938 20/02/2024 17:11:46 Ducva COW - Con bò hư hỏng GNU C++11 Accepted 15 ms 2652 KB
182937 20/02/2024 17:11:35 Ducva COW - Con bò hư hỏng GNU C++11 Accepted 15 ms 4968 KB
182848 01/02/2024 14:20:42 Ducva strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 3984 ms 2600 KB
182847 01/02/2024 14:20:26 Ducva strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 4140 ms 2608 KB
182846 01/02/2024 14:18:37 Ducva strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 4000 ms 1928 KB
182814 23/01/2024 14:16:50 Ducva SUBARRAY - Dãy con GNU C++11 Accepted 375 ms 10424 KB
182813 23/01/2024 14:15:51 Ducva hoanvi - Hoán vị GNU C++11 Accepted 140 ms 2608 KB
182703 18/01/2024 16:59:28 Ducva SUBARRAY - Dãy con GNU C++11 Accepted 406 ms 18212 KB
182700 18/01/2024 16:51:17 Ducva SUBARRAY - Dãy con GNU C++11 Accepted 406 ms 18212 KB
182695 18/01/2024 16:25:41 Ducva tn - Trực nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
182686 18/01/2024 15:39:13 Ducva JOINNUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
182679 18/01/2024 14:20:27 Ducva REPL - Thay xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
182673 16/01/2024 15:27:51 Ducva hoanvi - Hoán vị GNU C++11 Accepted 156 ms 2620 KB
181720 11/01/2024 15:31:53 Ducva CHAR - Đếm chữ cái GNU C++11 Accepted 15 ms 2640 KB
181717 11/01/2024 14:57:07 Ducva WORDS - Đếm từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181716 11/01/2024 14:48:21 Ducva SPACE - Ký tự trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181715 11/01/2024 14:40:01 Ducva BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181710 11/01/2024 14:35:44 Ducva NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
181708 11/01/2024 14:22:00 Ducva ROBOT - ROBOT GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181626 09/01/2024 16:50:44 Ducva BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181624 09/01/2024 16:38:38 Ducva SPACE - Ký tự trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181623 09/01/2024 16:38:36 Ducva SPACE - Ký tự trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
181622 09/01/2024 16:38:34 Ducva BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
181621 09/01/2024 16:38:32 Ducva CHAR - Đếm chữ cái GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
181615 09/01/2024 15:04:35 Ducva DELX - Xóa ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181614 09/01/2024 15:03:53 Ducva DELX - Xóa ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181603 09/01/2024 14:15:35 Ducva BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
181590 09/01/2024 13:46:22 Ducva FINDX - Tìm vị trí GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181589 09/01/2024 13:42:11 Ducva FINDX - Tìm vị trí GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
181331 03/01/2024 21:34:44 Ducva XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181324 02/01/2024 22:54:32 Ducva OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 328 ms 4208 KB
181301 01/01/2024 20:49:24 Ducva TBC - Trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181103 24/12/2023 14:36:20 Ducva HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
180961 19/12/2023 16:53:32 Ducva MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
180951 19/12/2023 15:19:26 Ducva YENNGUA - Phần tử yên ngựa GNU C++11 Accepted 15 ms 2620 KB
180950 19/12/2023 15:14:14 Ducva BARR - Tạo mảng mới GNU C++11 Accepted 15 ms 6460 KB
180949 19/12/2023 15:03:17 Ducva XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
180948 19/12/2023 14:59:45 Ducva MMROW - Min max trên các hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
180947 19/12/2023 14:59:30 Ducva MMCOL - Min max trên các cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
180946 19/12/2023 14:56:06 Ducva div2 - Chia hai số nguyên lớn Python 3 Accepted 109 ms 8292 KB
180945 19/12/2023 14:55:54 Ducva div1 - Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ Python 3 Accepted 109 ms 8164 KB
180944 19/12/2023 14:55:17 Ducva multi2 - Nhân hai số nguyên lớn Python 3 Accepted 109 ms 8296 KB
180943 19/12/2023 14:55:08 Ducva multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ Python 3 Accepted 109 ms 8324 KB
180942 19/12/2023 14:54:36 Ducva SUBBIGNUM - Trừ số lớn Python 3 Accepted 93 ms 3984 KB
180941 19/12/2023 14:54:18 Ducva ADDBIGNUM - Cộng số lớn Python 3 Accepted 125 ms 8328 KB
180938 19/12/2023 14:50:15 Ducva div1 - Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ Python 3 Accepted 125 ms 8300 KB
180936 19/12/2023 14:49:37 Ducva multi2 - Nhân hai số nguyên lớn Python 3 Accepted 109 ms 8248 KB
180934 19/12/2023 14:48:39 Ducva multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ Python 3 Accepted 125 ms 8260 KB
180933 19/12/2023 14:46:36 Ducva div2 - Chia hai số nguyên lớn Python 3 Accepted 109 ms 8324 KB
180932 19/12/2023 14:44:58 Ducva SUBBIGNUM - Trừ số lớn Python 3 Accepted 109 ms 6820 KB
180931 19/12/2023 14:44:35 Ducva ADDBIGNUM - Cộng số lớn Python 3 Accepted 109 ms 8252 KB
180762 14/12/2023 16:54:56 Ducva MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
180758 14/12/2023 15:37:11 Ducva COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
180756 14/12/2023 15:26:40 Ducva MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
180751 14/12/2023 14:21:45 Ducva MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
180703 12/12/2023 16:08:23 Ducva MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
180701 12/12/2023 15:16:20 Ducva OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 328 ms 4124 KB
180694 12/12/2023 14:45:19 Ducva ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
180689 12/12/2023 14:30:24 Ducva HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
180681 12/12/2023 13:22:31 Ducva OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 109 ms 4128 KB
180505 07/12/2023 17:29:28 Ducva OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 546 ms 4168 KB
180453 07/12/2023 15:06:15 Ducva TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
180446 07/12/2023 14:47:23 Ducva POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
180443 07/12/2023 14:40:42 Ducva MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
180439 07/12/2023 14:21:52 Ducva ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
180438 07/12/2023 14:18:12 Ducva SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
180289 30/11/2023 14:03:18 Ducva SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
180285 30/11/2023 14:00:43 Ducva SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
180283 30/11/2023 13:41:39 Ducva SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1132 KB
180111 28/11/2023 20:51:32 Ducva CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
180100 28/11/2023 14:34:43 Ducva NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 31 ms 2620 KB
179775 23/11/2023 17:20:49 Ducva HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179757 23/11/2023 15:32:37 Ducva PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
179754 23/11/2023 15:26:40 Ducva PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
179753 23/11/2023 15:21:54 Ducva PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179633 21/11/2023 14:37:45 Ducva FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179631 21/11/2023 14:26:33 Ducva TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
179628 21/11/2023 14:11:44 Ducva NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
179625 21/11/2023 13:58:27 Ducva RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
179623 21/11/2023 13:33:09 Ducva VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179555 16/11/2023 16:49:45 Ducva TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
179539 16/11/2023 14:02:13 Ducva VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179538 16/11/2023 13:57:17 Ducva SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
179537 16/11/2023 13:56:27 Ducva SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179535 16/11/2023 13:39:55 Ducva PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
179532 16/11/2023 13:07:18 Ducva PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179516 15/11/2023 19:08:05 Ducva DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179515 15/11/2023 19:05:54 Ducva SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179507 15/11/2023 18:24:18 Ducva OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179506 15/11/2023 18:21:01 Ducva MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179505 15/11/2023 18:20:01 Ducva MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
179503 15/11/2023 18:10:42 Ducva SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179492 15/11/2023 17:38:49 Ducva TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179487 15/11/2023 17:23:10 Ducva KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 0 ms 920 KB
179480 15/11/2023 17:11:11 Ducva DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
179479 15/11/2023 16:50:48 Ducva CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
179444 14/11/2023 16:46:23 Ducva BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
179438 14/11/2023 15:59:02 Ducva GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179435 14/11/2023 15:37:07 Ducva UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
179354 11/11/2023 21:13:44 Ducva 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179353 11/11/2023 21:08:30 Ducva SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
179351 11/11/2023 20:54:15 Ducva trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1144 KB
179350 11/11/2023 20:49:22 Ducva TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
179264 07/11/2023 16:34:05 Ducva PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 281 ms 2568 KB
179260 07/11/2023 16:09:12 Ducva VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
179256 07/11/2023 15:47:02 Ducva SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179254 07/11/2023 15:39:20 Ducva DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179244 07/11/2023 14:18:46 Ducva NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179188 02/11/2023 15:22:14 Ducva SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179186 02/11/2023 14:33:56 Ducva SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
Back to Top