Các bài giải được của MedLight3112004
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
166425 31/12/2020 16:02:44 MedLight3112004 SOLVE - Giải phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
166342 25/12/2020 19:32:04 MedLight3112004 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
166245 20/12/2020 23:58:04 MedLight3112004 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++11 Accepted 31 ms 2496 KB
166244 20/12/2020 23:53:35 MedLight3112004 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
166243 20/12/2020 23:38:52 MedLight3112004 MMROW - Min max trên các hàng GNU C++11 Accepted 31 ms 2516 KB
166242 20/12/2020 23:33:54 MedLight3112004 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 812 ms 12280 KB
166215 20/12/2020 19:23:04 MedLight3112004 REPL - Thay xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
166209 20/12/2020 18:44:05 MedLight3112004 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
166208 20/12/2020 18:37:24 MedLight3112004 MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++11 Accepted 31 ms 2488 KB
166207 20/12/2020 18:31:44 MedLight3112004 CHAR - Đếm chữ cái GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
166206 20/12/2020 18:24:35 MedLight3112004 MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++11 Accepted 31 ms 1836 KB
166205 20/12/2020 17:53:12 MedLight3112004 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++11 Accepted 31 ms 2488 KB
166203 20/12/2020 17:31:40 MedLight3112004 VN - Văn nghệ GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
166202 20/12/2020 17:28:15 MedLight3112004 SONGUON - Số nguồn GNU C++11 Accepted 31 ms 1100 KB
165919 13/12/2020 09:34:30 MedLight3112004 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
165918 13/12/2020 09:23:54 MedLight3112004 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
165917 13/12/2020 09:18:23 MedLight3112004 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
165915 13/12/2020 00:30:47 MedLight3112004 SODEP2 - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
165914 13/12/2020 00:26:55 MedLight3112004 BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
165913 13/12/2020 00:23:14 MedLight3112004 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
165912 13/12/2020 00:16:10 MedLight3112004 DELX - Xóa ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
165909 13/12/2020 00:09:28 MedLight3112004 ROBOT - ROBOT GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
165908 12/12/2020 23:32:19 MedLight3112004 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1748 KB
165907 12/12/2020 23:29:16 MedLight3112004 WORDS - Đếm từ GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
165903 12/12/2020 23:15:17 MedLight3112004 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++11 Accepted 15 ms 1948 KB
165901 12/12/2020 23:13:01 MedLight3112004 SPACE - Ký tự trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 948 KB
165900 12/12/2020 23:08:42 MedLight3112004 BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 31 ms 2328 KB
165899 12/12/2020 23:01:29 MedLight3112004 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++11 Accepted 31 ms 2640 KB
165898 12/12/2020 22:57:57 MedLight3112004 POS - Vị trí GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
165896 12/12/2020 22:50:53 MedLight3112004 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
165892 12/12/2020 22:35:54 MedLight3112004 TBC - Trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
165891 12/12/2020 22:28:33 MedLight3112004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
165882 12/12/2020 07:33:34 MedLight3112004 COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
165079 12/12/2020 00:48:00 MedLight3112004 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
165077 12/12/2020 00:36:17 MedLight3112004 MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165068 11/12/2020 23:45:39 MedLight3112004 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165061 11/12/2020 23:07:31 MedLight3112004 GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165060 11/12/2020 23:01:59 MedLight3112004 BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
165059 11/12/2020 22:58:22 MedLight3112004 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165058 11/12/2020 22:55:30 MedLight3112004 SODEP - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165057 11/12/2020 22:52:35 MedLight3112004 FIBONACI - Số fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165056 11/12/2020 22:49:10 MedLight3112004 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165055 11/12/2020 22:45:53 MedLight3112004 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
165052 11/12/2020 22:41:32 MedLight3112004 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165051 11/12/2020 22:39:25 MedLight3112004 NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++11 Accepted 62 ms 2444 KB
165050 11/12/2020 22:34:01 MedLight3112004 SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1108 KB
165048 11/12/2020 22:28:12 MedLight3112004 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1492 KB
165047 11/12/2020 22:22:48 MedLight3112004 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165045 11/12/2020 22:19:00 MedLight3112004 TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
165044 11/12/2020 21:25:44 MedLight3112004 QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165036 11/12/2020 20:15:14 MedLight3112004 QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 31 ms 1100 KB
165035 11/12/2020 20:04:48 MedLight3112004 tn - Trực nhật GNU C++11 Accepted 31 ms 2460 KB
165033 11/12/2020 19:25:43 MedLight3112004 GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
165032 11/12/2020 19:22:20 MedLight3112004 MAP - Đưa người lên sao hỏa GNU C++11 Accepted 296 ms 6232 KB
165031 11/12/2020 18:55:26 MedLight3112004 TNUM - Số 3 ước GNU C++11 Accepted 546 ms 2520 KB
164767 08/12/2020 15:07:01 MedLight3112004 MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
164765 08/12/2020 15:04:18 MedLight3112004 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
164758 08/12/2020 15:01:12 MedLight3112004 HANGPICS - Treo tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 1792 KB
164732 08/12/2020 14:38:38 MedLight3112004 VONGTAY - Vòng tay GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
164700 08/12/2020 08:38:13 MedLight3112004 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
164699 08/12/2020 08:32:48 MedLight3112004 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 952 KB
164697 08/12/2020 08:23:55 MedLight3112004 PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++11 Accepted 46 ms 1020 KB
164696 08/12/2020 07:58:19 MedLight3112004 FINDX - Tìm vị trí GNU C++11 Accepted 31 ms 1040 KB
164668 07/12/2020 17:56:36 MedLight3112004 COVUA - Cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
164664 07/12/2020 16:10:10 MedLight3112004 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
164659 07/12/2020 14:51:29 MedLight3112004 HEPT - Hệ phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
164651 07/12/2020 11:21:50 MedLight3112004 TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
164647 07/12/2020 09:49:50 MedLight3112004 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
164646 07/12/2020 09:43:58 MedLight3112004 KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 752 KB
164644 07/12/2020 09:40:02 MedLight3112004 HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
164643 07/12/2020 09:34:45 MedLight3112004 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
164640 07/12/2020 09:30:50 MedLight3112004 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
164638 07/12/2020 09:26:18 MedLight3112004 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
164635 07/12/2020 09:20:21 MedLight3112004 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
164629 07/12/2020 08:12:11 MedLight3112004 TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 0 ms 1068 KB
164012 27/11/2020 07:54:30 MedLight3112004 YENNGUA - Phần tử yên ngựa GNU C++11 Accepted 15 ms 2644 KB
163785 26/11/2020 11:32:32 MedLight3112004 LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++11 Accepted 984 ms 26304 KB
159170 07/08/2020 15:30:07 MedLight3112004 GRAPH - Liên thông GNU C++11 Accepted 156 ms 4068 KB
159145 06/08/2020 12:46:58 MedLight3112004 LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
159144 06/08/2020 12:39:02 MedLight3112004 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
159141 06/08/2020 11:51:53 MedLight3112004 XUNGYEU - Nút st - xung yếu GNU C++11 Accepted 250 ms 3476 KB
159136 06/08/2020 11:28:02 MedLight3112004 COMNET - Truyền tin GNU C++11 Accepted 359 ms 11056 KB
159128 05/08/2020 19:47:11 MedLight3112004 WORLDNET - Truyền dữ liệu GNU C++11 Accepted 609 ms 13244 KB
159122 05/08/2020 13:13:03 MedLight3112004 CUTTING - Cắt gỗ GNU C++11 Accepted 171 ms 2584 KB
159118 05/08/2020 12:45:12 MedLight3112004 HOPMAT - Họp mặt GNU C++11 Accepted 62 ms 2540 KB
159087 02/08/2020 20:21:45 MedLight3112004 ISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng GNU C++11 Accepted 31 ms 2556 KB
159049 30/07/2020 20:35:46 MedLight3112004 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 812 ms 2636 KB
159048 30/07/2020 20:28:18 MedLight3112004 MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++11 Accepted 906 ms 2632 KB
159032 28/07/2020 20:38:50 MedLight3112004 COW - Con bò hư hỏng GNU C++11 Accepted 31 ms 2488 KB
158971 22/07/2020 17:42:59 MedLight3112004 ONEWAY - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 78 ms 2616 KB
158967 22/07/2020 16:10:59 MedLight3112004 FLOWERS - Tặng hoa kiểu Úc GNU C++11 Accepted 62 ms 2496 KB
158949 20/07/2020 23:18:21 MedLight3112004 MESSAGE - Truyền tin GNU C++11 Accepted 62 ms 2468 KB
Back to Top