Các bài giải được của tienhuynh
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
174874 13/12/2022 14:31:59 tienhuynh NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174566 15/11/2022 14:36:43 tienhuynh YENNGUA - Phần tử yên ngựa GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
173526 19/08/2022 00:49:46 tienhuynh 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173459 10/08/2022 07:56:50 tienhuynh ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
173432 02/08/2022 07:53:21 tienhuynh TNUM - Số 3 ước GNU C++ Accepted 609 ms 2600 KB
173414 30/07/2022 07:42:49 tienhuynh GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
173413 29/07/2022 22:59:34 tienhuynh UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
173410 29/07/2022 15:10:55 tienhuynh FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173397 28/07/2022 09:28:14 tienhuynh HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 93 ms 2612 KB
173395 28/07/2022 08:40:35 tienhuynh SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
173391 27/07/2022 09:00:05 tienhuynh ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
173390 27/07/2022 08:56:37 tienhuynh ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
173387 26/07/2022 14:46:09 tienhuynh SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
173384 26/07/2022 14:13:33 tienhuynh ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
173382 26/07/2022 13:46:00 tienhuynh tn - Trực nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
173373 26/07/2022 09:32:37 tienhuynh horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 93 ms 1896 KB
173371 26/07/2022 08:59:25 tienhuynh hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 171 ms 1932 KB
173370 26/07/2022 08:35:14 tienhuynh chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 500 ms 1932 KB
173369 26/07/2022 08:26:01 tienhuynh hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 140 ms 1932 KB
173368 26/07/2022 08:10:37 tienhuynh tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 62 ms 1932 KB
173365 26/07/2022 07:53:50 tienhuynh strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 3875 ms 1920 KB
173182 23/06/2022 14:07:22 tienhuynh MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
173178 21/06/2022 15:41:02 tienhuynh MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2640 KB
173175 21/06/2022 15:20:23 tienhuynh MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
173167 16/06/2022 09:02:03 tienhuynh MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Accepted 31 ms 2608 KB
173165 16/06/2022 08:46:46 tienhuynh MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
173163 16/06/2022 08:18:29 tienhuynh MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
173162 16/06/2022 08:17:02 tienhuynh MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
171990 16/04/2022 22:14:22 tienhuynh TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
171987 16/04/2022 13:52:18 tienhuynh MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
171985 16/04/2022 08:05:35 tienhuynh REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
171984 16/04/2022 07:23:27 tienhuynh BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
171982 16/04/2022 07:09:06 tienhuynh PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
171970 16/04/2022 00:18:13 tienhuynh SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1652 KB
171967 16/04/2022 00:06:08 tienhuynh GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171966 15/04/2022 23:45:30 tienhuynh SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171964 15/04/2022 23:38:54 tienhuynh SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171963 15/04/2022 23:14:21 tienhuynh DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171961 15/04/2022 22:28:48 tienhuynh TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
171960 15/04/2022 22:19:10 tienhuynh FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171959 15/04/2022 21:35:03 tienhuynh PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 281 ms 2564 KB
171958 15/04/2022 21:28:10 tienhuynh SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171957 15/04/2022 21:17:34 tienhuynh TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 93 ms 2568 KB
171952 15/04/2022 20:08:47 tienhuynh RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
171950 15/04/2022 20:00:20 tienhuynh NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
171949 15/04/2022 19:52:15 tienhuynh PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171932 15/04/2022 09:49:10 tienhuynh SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171931 15/04/2022 09:43:09 tienhuynh BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
171930 15/04/2022 09:15:21 tienhuynh MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
171929 15/04/2022 08:16:25 tienhuynh POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
171927 15/04/2022 07:40:18 tienhuynh ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171925 14/04/2022 22:02:37 tienhuynh TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
171921 14/04/2022 21:39:35 tienhuynh ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2740 KB
171914 14/04/2022 21:22:40 tienhuynh MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171913 14/04/2022 21:21:33 tienhuynh MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
171911 14/04/2022 21:11:42 tienhuynh HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
171910 14/04/2022 21:06:39 tienhuynh CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
171905 14/04/2022 20:48:23 tienhuynh COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171903 14/04/2022 20:34:02 tienhuynh MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
171879 14/04/2022 07:47:34 tienhuynh REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
171864 13/04/2022 07:22:35 tienhuynh UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171814 12/04/2022 08:09:21 tienhuynh QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171796 09/04/2022 07:38:57 tienhuynh CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
171784 08/04/2022 08:52:02 tienhuynh WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
171775 08/04/2022 08:12:07 tienhuynh SPY - Điệp viên GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
171768 08/04/2022 07:30:14 tienhuynh DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
171767 08/04/2022 07:12:51 tienhuynh DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
171762 07/04/2022 16:43:55 tienhuynh BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
171754 07/04/2022 15:52:23 tienhuynh FINDX - Tìm vị trí Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
171748 07/04/2022 15:16:44 tienhuynh XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
171741 07/04/2022 14:58:10 tienhuynh SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
171737 07/04/2022 09:23:04 tienhuynh SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
171724 07/04/2022 08:28:08 tienhuynh MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
171717 07/04/2022 07:58:18 tienhuynh BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
171700 06/04/2022 09:26:50 tienhuynh MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
171694 06/04/2022 07:40:05 tienhuynh MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2648 KB
171693 06/04/2022 07:35:19 tienhuynh MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
171692 06/04/2022 07:09:35 tienhuynh VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
171672 05/04/2022 09:57:54 tienhuynh PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
171671 05/04/2022 09:32:45 tienhuynh NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 46 ms 2600 KB
171670 05/04/2022 09:07:09 tienhuynh SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
171666 05/04/2022 08:26:07 tienhuynh SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
171664 05/04/2022 08:18:52 tienhuynh NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
171661 05/04/2022 08:04:39 tienhuynh PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
171655 05/04/2022 07:33:16 tienhuynh 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
171651 05/04/2022 07:15:57 tienhuynh MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
171648 04/04/2022 23:32:01 tienhuynh MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
171647 04/04/2022 23:02:07 tienhuynh MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
171614 04/04/2022 08:18:12 tienhuynh QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
171607 04/04/2022 07:44:59 tienhuynh RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
171594 02/04/2022 21:57:26 tienhuynh SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171584 02/04/2022 16:24:05 tienhuynh PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 312 ms 2536 KB
171572 01/04/2022 15:01:50 tienhuynh CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
171571 01/04/2022 15:01:14 tienhuynh CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
171565 01/04/2022 14:04:17 tienhuynh POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
171564 01/04/2022 14:03:24 tienhuynh POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
171546 31/03/2022 22:00:50 tienhuynh HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
171545 31/03/2022 21:51:33 tienhuynh MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171541 31/03/2022 21:11:31 tienhuynh TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
171525 31/03/2022 15:15:41 tienhuynh ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
171524 31/03/2022 15:12:25 tienhuynh ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171514 31/03/2022 14:22:39 tienhuynh SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
171510 29/03/2022 22:59:17 tienhuynh ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2644 KB
171507 29/03/2022 22:31:26 tienhuynh COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
171493 29/03/2022 15:14:20 tienhuynh MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171482 29/03/2022 14:19:31 tienhuynh HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171461 28/03/2022 21:45:35 tienhuynh BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
171406 24/03/2022 10:56:56 tienhuynh VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
171405 24/03/2022 10:21:29 tienhuynh OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171403 23/03/2022 15:51:29 tienhuynh MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171402 23/03/2022 15:42:22 tienhuynh COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171391 22/03/2022 19:28:43 tienhuynh GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171374 21/03/2022 23:59:08 tienhuynh SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171236 03/03/2022 15:23:47 tienhuynh TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
171231 03/03/2022 15:06:12 tienhuynh FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171222 03/03/2022 14:44:47 tienhuynh DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171184 01/03/2022 14:46:28 tienhuynh TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 93 ms 2568 KB
171089 24/02/2022 14:51:40 tienhuynh SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1132 KB
171088 24/02/2022 14:11:01 tienhuynh SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
171017 22/02/2022 15:57:38 tienhuynh NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2048 KB
171005 22/02/2022 15:23:56 tienhuynh SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
170996 22/02/2022 14:55:19 tienhuynh TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
170986 22/02/2022 13:58:02 tienhuynh COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170656 15/02/2022 15:44:02 tienhuynh HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
170641 15/02/2022 14:50:09 tienhuynh HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170633 15/02/2022 14:06:28 tienhuynh KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
170631 15/02/2022 13:52:40 tienhuynh DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
170465 10/02/2022 16:11:17 tienhuynh HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
170462 10/02/2022 15:38:36 tienhuynh SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170460 10/02/2022 15:28:16 tienhuynh 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
170459 10/02/2022 15:00:08 tienhuynh CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
170455 10/02/2022 14:38:47 tienhuynh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170452 10/02/2022 14:09:25 tienhuynh TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
Back to Top