Các bài giải được của vukimviet1123
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
179175 29/10/2023 10:15:29 vukimviet1123 multi2 - Nhân hai số nguyên lớn GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
176781 31/07/2023 17:26:45 vukimviet1123 JOINNUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
176241 28/06/2023 22:15:50 vukimviet1123 COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 2593 ms 14336 KB
176170 19/06/2023 07:39:32 vukimviet1123 COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
176168 18/06/2023 23:00:12 vukimviet1123 OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 562 ms 3740 KB
176167 18/06/2023 22:34:08 vukimviet1123 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
176166 18/06/2023 19:33:49 vukimviet1123 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
176147 18/06/2023 16:25:14 vukimviet1123 MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
176142 18/06/2023 16:07:37 vukimviet1123 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Accepted 390 ms 10340 KB
176094 14/06/2023 20:25:56 vukimviet1123 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 156 ms 1868 KB
176093 14/06/2023 14:25:02 vukimviet1123 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 421 ms 1876 KB
176092 14/06/2023 13:44:41 vukimviet1123 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 78 ms 1876 KB
176091 14/06/2023 13:29:15 vukimviet1123 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4062 ms 1864 KB
176090 14/06/2023 13:01:06 vukimviet1123 hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 156 ms 1868 KB
176089 13/06/2023 09:30:56 vukimviet1123 PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
176079 07/06/2023 20:16:08 vukimviet1123 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
176078 07/06/2023 20:06:43 vukimviet1123 SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
176075 07/06/2023 19:48:20 vukimviet1123 COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
176065 06/06/2023 22:10:05 vukimviet1123 CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
176064 06/06/2023 22:05:02 vukimviet1123 POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
176061 06/06/2023 21:06:09 vukimviet1123 ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
176060 06/06/2023 20:23:18 vukimviet1123 HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 93 ms 2520 KB
176059 06/06/2023 20:21:28 vukimviet1123 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
176057 06/06/2023 19:41:06 vukimviet1123 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
176056 06/06/2023 19:38:44 vukimviet1123 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
176048 05/06/2023 21:03:44 vukimviet1123 PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
176027 29/05/2023 19:10:22 vukimviet1123 JOINNUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
176024 29/05/2023 09:47:48 vukimviet1123 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
176013 21/05/2023 21:05:27 vukimviet1123 VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
176012 21/05/2023 21:04:14 vukimviet1123 tn - Trực nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
176009 21/05/2023 20:57:37 vukimviet1123 GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
176008 21/05/2023 20:53:38 vukimviet1123 MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
175993 16/05/2023 22:38:30 vukimviet1123 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
175991 16/05/2023 21:59:28 vukimviet1123 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 843 ms 2628 KB
175990 13/05/2023 09:56:13 vukimviet1123 BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
175989 13/05/2023 09:55:08 vukimviet1123 SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
175988 13/05/2023 09:53:16 vukimviet1123 FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
175985 13/05/2023 09:19:49 vukimviet1123 ROBOT - ROBOT GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
175970 12/05/2023 19:17:54 vukimviet1123 dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 281 ms 2140 KB
175958 11/05/2023 21:24:11 vukimviet1123 dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 281 ms 2136 KB
175955 11/05/2023 20:44:03 vukimviet1123 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
175954 11/05/2023 20:43:33 vukimviet1123 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
175920 08/05/2023 21:28:21 vukimviet1123 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Accepted 484 ms 80732 KB
175919 08/05/2023 21:23:06 vukimviet1123 NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 31 ms 2616 KB
175916 07/05/2023 21:00:35 vukimviet1123 SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
175915 07/05/2023 20:56:01 vukimviet1123 SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
175788 16/04/2023 08:04:32 vukimviet1123 XOAYOC2 - Ma trận xoáy ốc 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
175773 15/04/2023 19:19:48 vukimviet1123 BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
175760 14/04/2023 19:17:15 vukimviet1123 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
175683 12/04/2023 22:11:08 vukimviet1123 YENNGUA - Phần tử yên ngựa GNU C++ Accepted 15 ms 2724 KB
175682 12/04/2023 22:10:18 vukimviet1123 MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
175676 12/04/2023 21:47:13 vukimviet1123 MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
175675 12/04/2023 21:29:05 vukimviet1123 BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
175674 12/04/2023 20:28:13 vukimviet1123 XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
175653 09/04/2023 14:39:47 vukimviet1123 FOOTBALL - Bóng đá GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
175647 08/04/2023 17:35:27 vukimviet1123 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
175640 06/04/2023 22:28:29 vukimviet1123 YENNGUA - Phần tử yên ngựa GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
175639 06/04/2023 05:39:25 vukimviet1123 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
175630 05/04/2023 20:07:41 vukimviet1123 MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
175629 05/04/2023 19:30:56 vukimviet1123 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
175628 05/04/2023 19:14:34 vukimviet1123 MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
175627 05/04/2023 19:13:31 vukimviet1123 MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
175621 04/04/2023 20:28:16 vukimviet1123 MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
175598 30/03/2023 22:21:12 vukimviet1123 OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 546 ms 3768 KB
175515 22/03/2023 14:05:23 vukimviet1123 SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
175497 12/03/2023 08:08:43 vukimviet1123 COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 2531 ms 14328 KB
175495 11/03/2023 22:58:54 vukimviet1123 FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175494 11/03/2023 22:56:15 vukimviet1123 FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175492 10/03/2023 20:30:59 vukimviet1123 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175490 09/03/2023 22:10:16 vukimviet1123 SPY - Điệp viên GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
175354 08/02/2023 15:41:54 vukimviet1123 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
175294 01/02/2023 21:31:09 vukimviet1123 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Accepted 375 ms 3356 KB
175225 26/01/2023 10:35:36 vukimviet1123 CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
175223 26/01/2023 10:14:01 vukimviet1123 DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
175222 26/01/2023 10:09:53 vukimviet1123 REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
175221 26/01/2023 09:55:52 vukimviet1123 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175220 26/01/2023 09:39:34 vukimviet1123 WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175162 18/01/2023 10:22:54 vukimviet1123 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
175044 05/01/2023 11:17:01 vukimviet1123 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
175041 04/01/2023 22:41:07 vukimviet1123 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2664 KB
175021 04/01/2023 06:28:04 vukimviet1123 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
174809 06/12/2022 19:38:42 vukimviet1123 FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
174788 02/12/2022 21:11:53 vukimviet1123 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174783 02/12/2022 21:02:24 vukimviet1123 GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174776 01/12/2022 21:38:52 vukimviet1123 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174753 30/11/2022 21:27:22 vukimviet1123 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174733 29/11/2022 23:04:31 vukimviet1123 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174711 29/11/2022 20:56:07 vukimviet1123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
174707 29/11/2022 20:28:53 vukimviet1123 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174706 29/11/2022 20:10:50 vukimviet1123 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
174685 24/11/2022 12:38:47 vukimviet1123 BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
174683 23/11/2022 19:42:44 vukimviet1123 TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
174555 13/11/2022 20:51:57 vukimviet1123 HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
174532 13/11/2022 12:38:31 vukimviet1123 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174523 13/11/2022 11:31:38 vukimviet1123 COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174508 12/11/2022 20:32:29 vukimviet1123 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174503 11/11/2022 21:23:55 vukimviet1123 QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
174465 10/11/2022 21:09:41 vukimviet1123 QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
174418 09/11/2022 19:43:43 vukimviet1123 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174354 07/11/2022 22:42:07 vukimviet1123 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174347 07/11/2022 21:38:37 vukimviet1123 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
174333 31/10/2022 21:15:00 vukimviet1123 HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
174226 23/10/2022 20:47:35 vukimviet1123 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174217 23/10/2022 18:59:28 vukimviet1123 VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174173 21/10/2022 20:55:33 vukimviet1123 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
174169 21/10/2022 19:54:31 vukimviet1123 TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
174161 20/10/2022 22:06:27 vukimviet1123 MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
174160 20/10/2022 21:44:20 vukimviet1123 KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174068 18/10/2022 18:46:14 vukimviet1123 HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 800 KB
174067 18/10/2022 18:40:49 vukimviet1123 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
173990 16/10/2022 21:39:56 vukimviet1123 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
173977 16/10/2022 14:44:24 vukimviet1123 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
173975 16/10/2022 14:17:37 vukimviet1123 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
173959 16/10/2022 10:18:57 vukimviet1123 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
173954 15/10/2022 22:00:05 vukimviet1123 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 688 KB
Back to Top